Aktualności

Kierownik PSFP: dr Renata Bryzek

PODYPLOMOWE STUDIA FILOLOGII POLSKIEJ

OPIS STUDIÓW

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej trwają 3 semestry (ogólna liczba godzin 480, w tym 100 godzin zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotowej, przygotowujących do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz 90 godzin praktyk nauczycielskich - 45 w szkole podstawowej i 45 w szkole ponadpodstawowej). Zakończenie studiów wymaga przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

CELE KSZTAŁCENIA

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej są studiami kwalifikacyjnymi, które pozwalają nauczycielom przedmiotów humanistycznych posiadającym tytuł zawodowy magistra i absolwentom kierunków humanistycznych posiadającym tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Gwarantują uzyskanie wiedzy merytorycznej i dydaktycznej z zakresu realizacji treści nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Umożliwiają także zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia i ewaluacji procesu kształcenia polonistycznego. To studia humanistyczne. Przedmioty realizowane są w modułach:

  • Moduł I [A3] Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu "język polski" w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • Moduł II [D/E] Przygotowanie do nauczania języka polskiego jako kolejnego przedmiotu:
    • 1/E.1 Dydaktyka przedmiotu "język polski",
    • 2/E.2 Praktyka zawodowa dydaktyczna z języka polskiego.

Moduły prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach doświadczeni w kształceniu studentów filologii polskiej specjalności nauczycielskiej, jak też posiadający doświadczenie zawodowe nauczycieli języka polskiego na poszczególnych etapach edukacyjnych w różnych typach szkół, współpracujący także z placówkami oświatowymi, innymi instytucjami systemu edukacji.

PLAN STUDIÓW

Semestr 1

Tradycja biblijna i antyczna        

Historia języka polskiego            

Historia literatury polskiej: literatura dawna - średniowiecze, renesans, barok                

Historia literatury polskiej: oświecenie, romantyzm      

Literatura dla dzieci i młodzieży               

Dydaktyka "języka polskiego" w szkole podstawowej  

Gramatyka opisowa języka polskiego   

Semestr 2

Historia literatury polskiej: pozytywizm, Młoda Polska 

Dydaktyka "języka polskiego" w szkole ponadpodstawowej    

Pedagogika zaburzeń komunikacji językowej   

Poetyka z teorią lektury              

Gramatyka opisowa języka polskiego   

Wiedza o literaturze powszechnej

Praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej (w II semestrze)       

Semestr 3

Historia literatury polskiej: literatura XX wieku i najnowsza       

Analiza i interpretacja dzieła literackiego            

Dzieła sztuki na lekcjach języka polskiego          

Film na lekcjach języka polskiego           

Polonistyczne laboratorium multimedialne       

Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką              

Seminarium dyplomowe            

Praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej (w III semestrze)

         

WYMAGANE DOKUMENTY

  • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
  • dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia z zastrzeżeniem, że kandydat musi posiadać wykształcenie humanistyczne oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Na studia przyjmuje się, według kolejności zgłoszeń, absolwentów studiów wyższych magisterskich kierunków humanistycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej.

Informacji udziela Sekretariat IJiL UPH w Siedlcach - mgr Maria Długołecka-Pietrzak,  tel. 0 25 643 18 71
a także Kierownik Podyplomowego Studium Filologii Polskiej - dr Renata Bryzek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Na studia podyplomowe obowiązuje rejestracja elektroniczna pod adresem

www.irk.uph.edu.pl: Podyplomowe Studia Filologii Polskiej