Aktualności


Silicon Valley UX Writing Training Days

w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa!

14-16 października 2020

 

WAŻNY KOMUNIKAT o zawieszeniu do odwołania szkolenia Silicon Valley UX Writing Training Days!

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i objęcie Stanów Zjednoczonych Ameryki zakazem w ruchu lotniczym do Polski od 1.09.-15.09.2020, zdecydowaliśmy zawiesić do odwołania szkolenie z udziałem amerykańskiej ekspertki w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH. Zarówno rozwój sytuacji epidemiologicznej, jak i to, czy po 15. września wznowiony zostanie ruch lotniczy między Polską i USA są trudne do przewidzenia, a realizacja szkolenia w planowanym terminie 14-16 października -- niemożliwa do zagwarantowania. 


UWAGA! Nie odwołujemy szkolenia tylko czekamy na termin, w którym jego realizacja będzie możliwa i bezpieczna zarówno dla prowadzącej jak i uczestników szkolenia. Osoby zakwalifikowane do szkolenia zachowują możliwość uczestnictwa w nowym terminie bez konieczności ponownego przesyłania zgłoszenia. O nowym terminie szkolenia poinformujemy najszybciej jak będzie to możliwe.

 

Zgłoś się do szkolenia z zakresu projektowania treści do innowacyjnych produktów cyfrowych!

Dzięki współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej i grantowi Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce uzyskanemu przez dr Iwonę Świątczak-Wasilewską, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach otwiera przed humanistami szanse na zdobycie innowacyjnych umiejętności pozwalających na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości.

Partnerem projektu jest Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce

1Logo NEW PL color  1Logo NEW EN color 

More


Czym jest UX writing?

UX writing czyli projektowanie słowem staje się jedną z najbardziej pożądanych umiejętności poszukiwanych przez firmy technologiczne w tworzeniu innowacyjnych produktów. Projekt ma na celu wsparcie talentu młodych ludzi, studentów anglistyki/ filologii w zakresie języka angielskiego, doskonale posługujących się językiem angielskim oraz zwiększenie świadomości na temat rosnącego zapotrzebowania na role nie wymagające umiejętności programowania. Jedną z takich ról, która odpowiada kompetencjom studentów nauk humanistycznych, a zwłaszcza studentów anglistyki/ filologii w zakresie języka angielskiego, jest UX WRITER – czyli projektant treści, osoba zajmująca się wymyślaniem i pisaniem mikrotekstów dla interfejsów aplikacji, które pomagają użytkownikowi w poruszaniu się po danym programie, formularzu, czy np. aplikacji mobilnej.

Głównym celem pisania mikrotekstów jest prowadzenie komunikacji między użytkownikami a produktem cyfrowym: aplikacjami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, chatbotami i interfejsami głosowymi. Gwałtowny rozwój uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI) sprawia, że to umiejętności, które uważano do tej pory za drugorzędne, czyli te zorientowane na ludzi -- w tym umiejętności perswazji, wrażliwości społecznej oraz empatii -- będą coraz bardziej poszukiwane w kolejnej dekadzie. Jedną z kluczowych umiejętności, którą na razie posiadają tylko ludzie jest projektowanie interfejsów.

W Stanach Zjednoczonych setki, jeśli nie tysiące małych firm i startupów zatrudniają programistów w Europie Wschodniej w celu opracowania nowych aplikacji. Takie rozwiązanie jest dobre dla obu regionów, zapewniając miejsca pracy, przydatne produkty i wzrost gospodarczy. Minusem jest to, że jakość aplikacji cierpi, gdy interfejs użytkownika nie spełnia wystarczająco wysokich standardów języka angielskiego, aby odnieść sukces na rynkach globalnych. Szkoląc polskich studentów w zakresie umiejętności obsługi użytkowników i pisania interfejsów użytkownika, które brzmią bezbłędnie dla Amerykanów i globalnych konsumentów, możemy znacznie podnieść jakość i wydajność produktów outsourcingowych.

O ekspertce: Szkolenie poprowadzi Bobby Wood, założycielka i dyrektor generalna UX Writers Collective z Doliny Krzemowej, była szefowa ds. strategii treści UX w Google Payments i transakcji Google Assistant.

Dla kogo: szkolenie skierowane jest przede wszystkim do studentów filologii w zakresie języka angielskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz anglistyki/filologii w zakresie języka angielskiego podejmujących naukę w uczelniach publicznych i szkołach wyższych w Polsce, w których liczba studentów nie przekracza 13,000. 

UWAGA: W związku z zainteresowaniem szkoleniem, studenci innych wydziałów zarówno z UPH jak i pozostałych uczelni w Polsce spełniających powyższy warunek liczby studentów, mogą ubiegać się o przyjęcie na szkolenie. Nie obowiązuje limit wieku. W przypadku studentów spoza filologii/ anglistyki istotne jest płynne posługiwanie się językiem angielskim.
 

Termin szkolenia: 14-16 października 2020. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Miejsce szkolenia: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce

Maks. liczba uczestników: 30 osób. Do uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy szczególnie studentki anglistyki/filologii w zakresie języka angielskiego w wieku od 20-25 lat; zarezerwowaliśmy 20 miejsc dla kobiet, 10 dla mężczyzn.

Zgłoszenia: Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o wysłanie zgłoszenia mailowego do organizatorki projektu, dr Iwony Świątczak-Wasilewskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń: od 10 czerwca do 30 lipca 2020. Zastrzegamy prawo przeprowadzenia dodatkowej lub uzupełniającej rekrutacji w późniejszym terminie aż do wyczerpania miejsc. Informacje o dodatkowym terminie ogłosimy na stronie Uczelni i Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH.

Zgłoszenie powinno zawierać: Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, płeć, nazwę uczelni/wydziału/ jednostki organizacyjnej. Do zgłoszenia należy dołączyć skan podpisanej klauzuli informacyjnej z zaznaczonym „Potwierdzeniem zapoznania się z treścią powyższego obowiązku informacyjnego RODO” oraz „Klauzuli zgody”. Osoby zakwalifikowane do szkolenia powiadomimy drogą mailową.

KLAUZULA (doc.) do pobrania

Certyfikat: Najlepsi uczestnicy otrzymają amerykański certyfikat poświadczający zdobycie umiejętności objętych szkoleniem.

Organizator zapewnia uczestnikom lunch, kawę i wodę w trakcie trzech dni szkolenia.

Ważne:

  • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem komunikatora Google lub Skype lub Zoom celem weryfikacji umiejętności językowych.
  • W przypadku większej liczby chętnych organizator przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.
  • Uczestnicy szkolenia nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniu. To wyjątkowa okazja! Cena rynkowa przeszkolenia jednej osoby wynosi ok. $900 USD.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH  Ogólnopolskiego Konkursu na udział w szkoleniu przez ekspertkę z Doliny Krzemowej 

Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce.

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zakwalifikowania się i udziału w szkoleniu przeprowadzonym przez ekspertkę z Doliny Krzemowej USA, komunikowania się z uczestnikami szkolenia w celu organizacji wydarzenia naukowego, udokumentowania jego przebiegu oraz w celu wysyłania informacji o wydarzeniu naukowym realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.  Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO",  w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) oraz realizowaną przez uczelnię na jej podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu  gospodarki opartej na innowacjach.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniu naukowym będą przetwarzane przez okres przechowywania przez uczelnię dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej dotyczącej tego wydarzenia. W razie nie zakwalifikowania się do konkursu dane będą usunięte.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania wydarzenia naukowego, będą wykonywane w jego trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 Potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższego obowiązku informacyjnego RODO.

Klauzula zgody

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu Uniwersytet Przyrodnich-Humanistyczne w Siedlcach z siedzibą przy, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email, wieku (projekt jest adresowany do osób w wieku 20-25), nazwy uczelni, kierunku studiów i ocen w celu weryfikacji osób biorących udział w szkoleniu, wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych jest dobrowolne.

 Nie wyrażam zgody.

                                                                                           …………………..…………….           …………………………………...

             (data i miejsce)                                                                               (podpis uczestnika)

 

 

 

   up