Aktualności

Monografia autorstwa Eleny Koriakowcewej, prof. UPH w Siedlcach, traktuje o aktualnych problemach współczesnego stanu i dynamiki rozwoju słowotwórstwa i słownictwa słowiańskiego – przede wszystkim rosyjskiego, polskiego i czeskiego – w ujęciu porównawczym. Wybór tematu monografii nie był przypadkowy i został podyktowany tym, że na jakościowe zmiany w językach etnicznych i odzwierciedlenie w nich obrazu globalizującego się świata najszybciej i najwyraźniej reaguje “intelektualna”, abstrakcyjna część słownictwa. Tworzenie rzeczowników abstrakcyjnych, przede wszystkim – nomina actionis – pozwala na świadomą kontrolę nad procedurami kognitywnymi, w tym także – nad wyborem środków słowotwórczych z repertuaru języka ojczystego, nad użyciem formantów zapożyczonych w zależności od sytuacji społeczno-kulturowej lub od uwarunkowanej nią mody językowej. Autorka udowadnia, że badanie neoderywatów powinno być związane z analizą aktywnych międzykulturowych i międzyjęzykowych kontaktów, mających miejsce w warunkach globalizacji, “globanglizacji” i “eurolatynizacji”, więc w tym celu przeprowadza kompleksową analizę modeli słowotwórczych, opartą na bogatym materiale leksykalnym.

Monografia „Nomina actionis: ewolucja peryferyjnych kategorii słowotwórczych w dobie globalizacji” jest ważną pozycją dla slawistów-lingwistów i to nie tylko dla tych, którzy badają rozwój słowotwórstwa. Rozpatrywane przez Koriakowcewą neoderywaty traktowane są jako jednostki leksykalne – autorka bierze pod uwagę nie tylko ich znaczenie realne, ale rozważa także ich kontekst pragmatyczny. Można zatem powiedzieć, że jest to warta uwagi propozycja analizy leksyki w perspektywie historycznej, ukierunkowana oczywiście na zagadnienie natury słowotwórczej.

Z recenzji wydawniczej dra hab. Ludwiga Selimskiego, prof. em. UŚ

Koriakowcewa Nomina actionis Okładka11

Elena Koriakowcewa, Nomina actionis: ewolucja peryferyjnych kategorii słowotwórczych
w dobie globalizacji
.
Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach, 2021,
170 stron, ISBN 978-83-66541-56-5