Aktualności

W dniach 7–9 września 2021 r. na platformie MS TEAM odbyła się XXI Międzynarodowa konferencja „Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация”, w której brało udział 39 znanych lingwistów z 15 krajów europejskich. Celem tej konferencji zorganizowanej przez Instytut Językoznawstwa im. L. Sztura Słowackiej Akademii Nauk, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Preszowskiego i Komisję Słowotwórczą afiliowaną przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów było przedyskutowanie aktualnych i ważnych dla językoznawstwa slawistycznego i światowego tematów związanych z innowacyjnymi procesami słowotwórczymi w językach słowiańskich. Czynny udział w konferencji wzięła profesor Elena Koriakowcewa (UPH w Siedlcach), członkini Komisji Słowotwórczej przy MKS od roku 1995, która przez 22 lata (1995-2017) pełniła także obowiązki sekretarza naukowego tejże Komisji. Wygłosiła referat "O nowych sufiksoidach i amfiksoidach w językach rosyjskim i polskim", który wzbudził żywe zainteresowanie zgromadzonej online-widowni. Duże wrażenie zrobiła prezentacja wyników badań przeprowadzonych na materiale tekstów ŚMP i pisemnych wypowiedzi internautów - odbiorców tych tekstów.

Konferencja w Preszowie - dyskusjaReferat profesor Eleny Koriakowcewej

Uczestnicy konferencji - screenshot