Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/2021. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 23.10.2020 r.
O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2020.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 57/2020 Rektora UPH z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz szkolenia (STT) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/ 2021. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 23.10.2020 rO stypendium mogą się ubiegać pracownicy, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2020.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich znajduje się Zarządzenie nr 57/2020 Rektora UPH z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

 • aktualny formularz porozumienia o programie nauczania/ szkolenia podpisany przez uczelnię przyjmującą i uczestnika wyjazdu.
 • formularz zgłoszenia podpisany przez dyrektora instytutu i koordynatora instytutowego.

Formularze dostępne są na stronach internetowych:

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą (Biuro Erasmus+),
nr. wew. 1961.

 

qw
Szanowni Państwo,
 
Sekretariat Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
pracuje w formie stacjonarnej oraz w formie pracy zdalnej 

 

 

 Terminy pracy stacjonarnej w Instytucie we wrześniu w godz. 7.45-15.15

Beata Kapitan

      

od 01.09. d0 13.09

praca w Komisji Rekrutacyjnej

 

od 14.09 do 30.09.

wtorki, środy, czwartki
- dyżur w Sekretariacie

pozostałe dni praca zdalna

         25 642 1882, 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Maria Długołęcka-Pietrzak

od 01.09. do 13.09

dyżur w Sekretariacie - codziennie

 

od 14.09 do 30.09.

poniedziałki, środy, piątki
- dyżur w Sekretariacie

pozostałe terminy praca zdalna

 

25 642 1871,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Istnieje mozliwość dodatkowych terminów pracy stacjonarnej pracowników Sekretariatu w porozumieniu z Dyrekcją IJiL.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zagrożeniem epidemicznym

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zarządza się, co następuje:

§1

 

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w terminie od dnia 18 marca 2020 r. od godz. 7:30 do dnia odwołania stanu epidemicznego, ustalam zasady organizacji pracy pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi określone w § 2.

 

§2

 1. W jednostkach organizacyjnych administracji centralnej i wydziałowej Uniwersytetu wstrzymuje się przyjmowanie interesantów, w tym studentów, doktorantów i pracowników UPH. Sprawy należy załatwiać, co do zasady, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. W sprawach wymagających pilnego rozpatrzenia, kierownik jednostki może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Pracownicy administracji oraz osoby pełniące funkcje kierownicze, wykonują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem poczty elektronicznej i służbowych telefonów komórkowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy obecność pracownika na miejscu jest niezbędna, kierownik jednostki organizacyjnej lub odpowiednio, rektor, kanclerz, kwestor, właściwy prorektor, dziekan, organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące.
 5. Osoby pracujące zdalnie wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym ich systemem i rozkładem czasu pracy oraz zgodnie z poleceniami bezpośredniego przełożonego i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej i telefonem. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji odpowiadają za prawidłową organizację pracy zdalnej podległych im pracowników.
 6. Dział Finansowo-Księgowy oraz Dział Płac pracują w systemie dyżurów, w celu zapewnienia terminowej realizacji zobowiązań, wypłaty wynagrodzeń, stypendiów itp.
 7. Ewentualne decyzje dotyczące zmiany czasu świadczenia pracy przez pracowników obsługi oraz organizacji ich pracy podejmuje kanclerz lub osoba zastępująca, na wniosek kierowników, odpowiednio, Działu Administracyjno-Gospodarczego, Osiedla Studenckiego, Sekcji Obsługi Technicznej, Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
 8. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 9. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną.
 10. Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

 §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczeln

Podkategorie