mając na uwadze rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki informuję, że kształcenie w roku akademickim 2021/2022
w Naszej Uczelni, we wszystkich jego formach będzie odbywało się w trybie stacjonarnym
(w siedzibie Uczelni).

Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

W uzasadnionych przypadkach, od kształcenia w trybie stacjonarnym mogą być wprowadzone wyjątki - w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentom, doktorantom i pracownikom uczelni. W tym zakresie będę podejmował odrębne decyzje, informując o tym wspólnotę Uniwersytetu.

Rektor
prof. dr hab. Mirosław Minkina


BANER KONFRENCJI

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Institute of Linguistics 
and Literary Studies
and
University of the Balearic Islands
Faculty of Philosophy and Art

would like to kindly invite all scholars representing different philological disciplines and theoretical models to

6 TH ANNUAL SIEDLCE FORUM FOR CONTEMPORARY ISSUES IN LANGUAGE AND LITERATURE

 

to be held online on November 25-26th, 2021 to present their research findings
(not previously published or presented) in oral sessions in English.

The leitmotif of the conference is:

HYBRIDITY IN THEORY AND PRACTICE:
CROSS-FIELD PERSPECTIVES

 

Call for Papers Forum 2021


Siedlce, dnia 31 sierpnia 2021 r.

DOZ.0111.13.2021

PISMO OKÓLNE Nr 11/2021

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, postanawiam, co następuje:

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w sytuacji zwiększonego ryzyka zachorowania, na przykład wystąpienia u pracownika choćby jednego z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub pracownika zamieszkującego z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej, może zlecić lub wyrazić pracownikowi zgodę na świadczenie pracy w formie zdalnej, na zasadach określonych w § 3 ust. 3-5 zarządzenia.
 2. Do dnia 30 września 2021 r. utrzymuję obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach (pokojach) jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba oraz na korytarzach oraz holach budynków Uniwersytetu wyłącznie przy pomocy maseczki. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, sprawują prorektorzy, dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów, kanclerz, kwestor i kierownicy jednostek organizacyjnych.
 3. Do dnia 30 września 2021 r. prowadzenie przez Bibliotekę Główną działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
 4. W pozostałych sprawach związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w czasie epidemii obowiązują postanowienia Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 r.,
  w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z treścią niniejszego pisma oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zasady organizacji kształcenia w Uniwersytecie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określa Zarządzenie Rektora Nr 14/2021 z dnia 2 lutego 2021 r., z uwzględnieniem Pisma Okólnego Rektora Nr 8/2021 z dnia 24 maja 2021 r.
 6. Zasady organizacji kształcenia w Uniwersytecie w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 określone zostaną odrębnym zarządzeniem rektora.

Informuję, że w Uniwersytecie do odwołania obowiązuje zakaz organizowania oraz udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 150 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu, nie wliczając do tego limitu osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
3) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
4) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych na podstawie uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
6) szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

z up. Rektora

PROREKTOR DS. NAUKI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk

Szanowni Państwo,
 
przedstawiamy propozycję praktyk w uczelni  Alanya Alaaddin Keykubat University w Turcji w ramach programu Erasmus+.
Poszukują 1 praktykanta do obróbki graficznej i prowadzenia strony internetowej oraz social mediów uczelni (wymagana znajomość programów graficznych) oraz 3 osoby do obsługi administracyjnej w Biurze Współpracy Zagranicznej.
Oprócz stypendium Erasmus+ wypłacanego przez uczelnię macierzystą, studenci będą dodatkowo otrzymywać 100 EUR miesięcznie od uczelni goszczącej. Aplikować można do 15 września. Szczegóły do ofert poniżej:
 

2- For Office Assistant Position (3 interns)  
https://erasmusintern.org/traineeship/erasmus-office-intern-assistant

boss 2205 960 720

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowym seminarium naukowym nt.

Inny/inność we współczesnej literaturze europejskiej (po 1989 roku)

Rozpoznanie stanu współczesnego świata jako świata w kryzysie (pandemia, izolacja, niepewność przyszłości) pozwala podjąć na nowo zagadnienie inności i jej wielopostaciowej obecności w literaturze współczesnej.

Problematykę Innego/inności chcemy roztrząsać na gruncie literatury europejskiej po 1989 roku, który to rok był punktem zwrotnym w dziejach współczesnej Europy.

Proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami szczegółowymi:

 • Inny/inność we współczesnej literaturze europejskiej: dociekania dyskursu literaturoznawczego.
 • Poznanie Innego/dialog z Innym (Drugim, Obcym) jako składowa autorefleksji nad tożsamością w rozmaitych kontekstach: kulturowym, zawodowym, genderowym, religijnym, etnicznym, regionalnym.
 • Inność uobecniająca się w utworze literackim jako wypadkowa wielorakich wpływów i wyborów dokonywanych przez autora – narratora – postacie.
 • Inność w rozmaitych kontekstach i sytuacjach (wielokulturowości regionu/miasta, obcości regionu/miasta, nowego regionu/miasta).
 • Inny/inność w literaturze: problem granicy między swojskością a obcością oraz możliwości jej przekroczenia.
 • Inność w kontekście badań posthumanistycznych.

Seminarium odbędzie się 22 października 2021 roku online.

Języki obrad: wszystkie słowiańskie i angielski.      

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium prosimy wysyłać do 25 września 2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata konferencyjna wynosi 30 EUR/150 zł i obejmuje koszty przygotowania do druku i publikacji.

Wpłaty przyjmujemy do 10 października 2021 roku na konto:

Bank Pekao S.A. I O. w Siedlcach

ul. Wojskowa 24

08-110 Siedlce

Numer IBAN: PL19 1240 2685 1111 0000 3656 3195

Kod SWIFT (kod BIC): PKOPPLPW

z dopiskiem Inność seminarium.

W imieniu organizatorów:

           Ludmiła Mnich (przewodnicząca)

          Oksana Blashkiv (sekretarz)

formularz zgłoszeniowy - konferencja INNY

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Termin składania dokumentów - 10 września 2021

PROFESOR BADAWCZO-DYDAKTYCZNY - JĘZYKOZNAWSTWO (JĘZYK ANGIELSKI)

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Wydział Nauk Humanistycznych/8/2021/ profesor uczelni/b-d/językoznawstwo_ang


Termin składania dokumentów - 6 września 2021

ASYSTENT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY - JĘZYKOZNAWSTWO (JĘZYK ANGIELSKI)

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Wydział Nauk Humanistycznych/9/2021/ asystent/b-d/językoznawstwo_ang

 

Termin składania dokumentów - 6 września 2021

ADIUNKT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY - językoznawstwo_logopedia

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Wydział Nauk Humanistycznych/10/2021/adiunkt/b-d/językoznawstwo_logopedia

oferty pracy (pdf)

oferty pracy (docx)

 

Termin składania dokumentów - 6 września 2021

ASYSTENT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY - językoznawstwo_logopedia

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Wydział Nauk Humanistycznych/11/2021/asystent/b-d/językoznawstwo_logopedia


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2021/ 2022.
Rekrutacja będzie przeprowadzona na wydziałach przez komisje wydziałowe do dnia 26 września 2021 r.

Wyjazdy mogą być planowane w terminach od 15 listopada 2021 do 30 września 2022.  
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z z koordynatorem wydziałowym dr Rafałem Kozakiem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą - 25 643 19 61.

Do pobrania:
plik pdf Zarządzenie Rektora Nr 68 z dnia 24 maja 2021 r. - wersja skanowana (.pdf)
plik pdf  Zarządzenie Rektora Nr 68 z dnia 24 maja 2021 r. - wersja dost. cyfrowo (.pdf)

Podkategorie