Zarządzenie Rektora Nr 146 z dnia 16 grudnia  2021 r. w sprawie nowej organizacji roku akademickiego

REKTOR  REKTORUNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGOW SIEDLCACH
Siedlce, dnia 20 października 2021 r.DOZ.0111.15.2021

PISMO OKÓLNE Nr 13/2021

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, ustalam następujące zasady (instrukcję) postępowania w przypadku powzięcia informacji o pozytywnym wyniku testu zachorowania na COVID-19 przez studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub nauczyciela akademickiego UPH:

1. Osoba,  która uzyskała informację nt. zachorowania na chorobę COVID-19 przez studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych, nauczyciela akademickiego UPH lub sama ma potwierdzone zachorowanie na COVID-19, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić odpowiednio:

1) w przypadku studentów – opiekuna roku;
2) w przypadku doktorantów studiów doktoranckich – kierownika studiów doktoranckich;
3) w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej – dyrektora Szkoły Doktorskiej;
4) w przypadku uczestników studiów podyplomowych – kierownika studiów podyplomowych;
5) w przypadku nauczycieli akademickich – właściwego dyrektora instytutu.

2. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, odpowiednio, opiekun roku, kierownik studiów doktoranckich, dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych lub dyrektor instytutu powiadamia drogą e-mailową Dział Organizacji Studiów (e-mail: ) oraz właściwy dziekanat (w przypadku studentów i doktorantów studiów doktoranckich), podając:

1) w przypadku studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych – imię i nazwisko studenta/doktoranta/słuchacza, kierunek/nazwę i rok studiów, dyscyplinę;
2) w przypadku nauczyciela – imię i nazwisko;
3) datę ostatniego kontaktu zarażonego z innymi osobami na terenie UPH;
4) informację nt. zajęć, w których uczestniczył zarażony student, doktorant, słuchacz lub nauczyciel.

3. Dział Organizacji Studiów kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (dalej „PSSE”).

4. Odpowiednio, właściwy dziekanat (w przypadku studentów i doktorantów studiów doktoranckich), właściwy instytut (w przypadku studiów podyplomowych i nauczycieli) lub Szkoła Doktorska (w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej) przygotowuje wykaz osób z bezpośredniego kontaktu z osobą, u której stwierdzono COVID-19, obejmujący następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) PESEL;
3) adres zamieszkania, w tym: województwo, powiat, gmina;
4) nr telefonu kontaktowego;5) data ostatniego kontaktu z osobą zarażonąi przekazuje go do Działu Organizacji Studiów, drogą e-mailową, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Dział Organizacji Studiów koordynuje proces przekazywania danych osób z bezpośredniego kontaktu do PSSE i przyjmuje informacje z PSSE dotyczące nałożenia kwarantanny na wskazane osoby.

6. Dział Organizacji Studiów przesyła uzyskane z PSSE informacje nt. nałożenia kwarantanny drogą e-mailową do właściwego dziekanatu oraz do wiadomości właściwego instytutu.

7. W dniu powzięcia informacji o potwierdzonym zakażeniu COVID-19 studenta, doktoranta, lub nauczyciela UPH, właściwy dziekan wydziału zarządza godziny dziekańskie dla grup, których dotyczy zgłoszenie o pozytywnym teście na COVID-19.

8. Właściwy dziekan wydziału, do czasu określenia liczby osób skierowanych na kwarantannę przez PSSE, zarządza prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

9. Po uzyskaniu informacji o liczbie osób skierowanych na kwarantannę, właściwy dziekan wydziału, występuje z wnioskiem do prorektora ds. studiów (wyłącznie drogą e-mailową na adres ) o ustalenie trybu organizacji kształcenia danej grupy w okresie nałożonej kwarantanny, uwzględniając liczbę osób skierowanych na kwarantannę.REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina

Witajcie na UPH! Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2021/2022.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was przewodnik (link), który będzie źródłem przydatnych informacji szczególnie dla tych z Was, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze studiami. Znajdziecie w nim wiele praktycznych wskazówek, ważne adresy i linki do stron internetowych.

Życzymy Wam wielu sukcesów i przyjemności ze studiowania!

Przewodnik dla studentów 1 roku

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe została wydłużona 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI NA STUDIA

mając na uwadze rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki informuję, że kształcenie w roku akademickim 2021/2022
w Naszej Uczelni, we wszystkich jego formach będzie odbywało się w trybie stacjonarnym
(w siedzibie Uczelni).

Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

W uzasadnionych przypadkach, od kształcenia w trybie stacjonarnym mogą być wprowadzone wyjątki - w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentom, doktorantom i pracownikom uczelni. W tym zakresie będę podejmował odrębne decyzje, informując o tym wspólnotę Uniwersytetu.

Rektor
prof. dr hab. Mirosław Minkina

 

Siedlce, dnia 1 grudnia 2021 r.

DOZ.0111.18.2021

PISMO OKÓLNE Nr 15/2021

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, postanawiam, co następuje:

1. Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwanym dalej „rozporządzeniem RM”, zalecam zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie Uczelni przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz przez pracowników Uniwersytetu i inne osoby prowadzące zajęcia w UPH.

2. Do odwołania prowadzenie przez Bibliotekę Główną działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

3. W Uniwersytecie do odwołania obowiązuje zakaz organizowania oraz udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:


1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 100 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu, nie wliczając do tego limitu osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
3) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
4) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych na podstawie uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
6) szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Organizacja w Uniwersytecie wydarzeń takich jak konferencje naukowe, targi, wystawy i kongresy jest dopuszczalna, na zasadach określonych w § 4 ust. 2 i 3 zarządzenia oraz na podstawie aktualnie obowiązującego rozporządzenia RM, a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym odbywać się ma takie wydarzenie, przebywać będzie jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w sytuacji zwiększonego ryzyka zachorowania, na przykład wystąpienia u pracownika choćby jednego z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub pracownika zamieszkującego z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej, może zlecić lub wyrazić pracownikowi zgodę na świadczenie pracy w formie zdalnej, na zasadach określonych w § 3 ust. 3-5 zarządzenia.

6. W pozostałych sprawach związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w czasie epidemii obowiązują postanowienia Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 r., w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z treścią niniejszego pisma oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Z dniem ogłoszenia niniejszego pisma okólnego traci moc Pismo Okólne Rektora Nr 14/2021 z dnia 2 listopada 2021 r.

REKTOR

prof. dr hab. Mirosław Minkina

Podkategorie