PISMO OKÓLNE Nr 5/2020 w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa na korytarzach i holach w budynkach Uniwersytetu

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 postanawiam, co następuje:

  • Wprowadzam, do odwołania, obowiązek zakrywania ust i nosa (przy pomocy maseczki, przyłbicy albo przy pomocy odzieży lub jej części) w trakcie przemieszczania się po korytarzach i holach w budynkach UPH – przez wszystkich pracowników, studentów
    i doktorantów UPH oraz osoby spoza Uniwersytetu.
  • Nadzór nad przestrzeganiem obowiązku, o którym mowa w ust 1, sprawują Prorektorzy, Dziekani Wydziałów, Dyrektorzy Instytutów, Kanclerz, Kwestor i kierownicy jednostek organizacyjnych.
  • Przypominam także o obowiązku przestrzegania zasad określonych Zarządzeniem Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 r.
REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkin