PRACOWNICY SEKRETARIATU

 

 PRACA STACJONARNA

7/7:30-15/15:30 (ruchomy czas pracy)

 PRACA ZDALNA

7:30-15:30  

 

MGR BEATA KAPITAN

TEL. (25) 643 18 82

 

3-4 grudnia

8-9 grudnia

16-22 grudnia

29-31 grudnia

 

1,2,7 grudnia

10-11 grudnia

14-15 grudnia

  23, 28 grudnia - urlop  

 

MGR MARIA DŁUGOŁĘCKA-PIETRZAK

TEL. (25) 643 18 71

 

1-2 grudnia

7, 10-11 grudnia

14-15 grudnia

3-4 grudnia

8-9 grudnia

  od 16 grudnia do 31 grudnia - urlop  

PISMO OKÓLNE Nr 7/2020

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, postanawiam, co następuje:

 • Zgodnie z § 22 rozporządzenia, do dnia 27 grudnia 2020 r. polecam wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników UPH, o której mowa w § 3 zarządzenia, o ile rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy na to pozwala. W pozostałym zakresie dotyczącym pracy zdalnej, do dnia 27 grudnia 2020 r. obowiązują postanowienia Pisma Okólnego Nr 6/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.
 • Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2c rozporządzenia, do dnia 27 grudnia 2020 r. wprowadzam obowiązek zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy) w pomieszczeniach (pokojach) jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba. Przypominam także o obowiązku zakrywania ust i nosa na korytarzach oraz holach w budynkach Uniwersytetu, określonym w Piśmie Okólnym Nr 5/2020 z dnia 29 października 2020 r.
 • Zgodnie z § 10 ust. 22 rozporządzenia, do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez Bibliotekę Główną oraz bibliotekę specjalistyczną – Bibliotekę Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
 • Zgodnie z § 26 ust. 11 i 12 rozporządzenia, do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania w Uniwersytecie imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
  • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
  • szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
  • kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • egzaminów z języka polskiego jako języka obcego, o których mowa w § 26 ust. 12 pkt 8 rozporządzenia.
REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina