Siedlce, dnia 31 sierpnia 2021 r.

DOZ.0111.13.2021

PISMO OKÓLNE Nr 11/2021

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, postanawiam, co następuje:

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w sytuacji zwiększonego ryzyka zachorowania, na przykład wystąpienia u pracownika choćby jednego z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub pracownika zamieszkującego z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej, może zlecić lub wyrazić pracownikowi zgodę na świadczenie pracy w formie zdalnej, na zasadach określonych w § 3 ust. 3-5 zarządzenia.
  2. Do dnia 30 września 2021 r. utrzymuję obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach (pokojach) jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba oraz na korytarzach oraz holach budynków Uniwersytetu wyłącznie przy pomocy maseczki. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, sprawują prorektorzy, dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów, kanclerz, kwestor i kierownicy jednostek organizacyjnych.
  3. Do dnia 30 września 2021 r. prowadzenie przez Bibliotekę Główną działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
  4. W pozostałych sprawach związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w czasie epidemii obowiązują postanowienia Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 r.,
    w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z treścią niniejszego pisma oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Zasady organizacji kształcenia w Uniwersytecie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określa Zarządzenie Rektora Nr 14/2021 z dnia 2 lutego 2021 r., z uwzględnieniem Pisma Okólnego Rektora Nr 8/2021 z dnia 24 maja 2021 r.
  6. Zasady organizacji kształcenia w Uniwersytecie w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 określone zostaną odrębnym zarządzeniem rektora.

Informuję, że w Uniwersytecie do odwołania obowiązuje zakaz organizowania oraz udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 150 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu, nie wliczając do tego limitu osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
3) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
4) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych na podstawie uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
6) szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

z up. Rektora

PROREKTOR DS. NAUKI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk