https://schema.org/Article">
Siedlce, dnia 2 listopada 2021 r.

DOZ.0111.16.2021

PISMO OKÓLNE Nr 14/2021

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, postanawiam, co następuje:

1. Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwanym dalej „rozporządzeniem RM”, zalecam zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie Uczelni przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz przez pracowników Uniwersytetu i inne osoby prowadzące zajęcia w UPH.

2. Do odwołania prowadzenie przez Bibliotekę Główną działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

3. W Uniwersytecie do odwołania obowiązuje zakaz organizowania oraz udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 150 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu, nie wliczając do tego limitu osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
3) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
4) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych na podstawie uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
6) szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Organizacja w Uniwersytecie wydarzeń takich jak konferencje naukowe, targi, wystawy i kongresy jest dopuszczalna, na zasadach określonych w § 4 ust. 2 i 3 zarządzenia oraz na podstawie aktualnie obowiązującego rozporządzenia RM, a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym odbywać się ma takie wydarzenie, przebywać będzie jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w sytuacji zwiększonego ryzyka zachorowania, na przykład wystąpienia u pracownika choćby jednego z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub pracownika zamieszkującego z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej, może zlecić lub wyrazić pracownikowi zgodę na świadczenie pracy w formie zdalnej, na zasadach określonych w § 3 ust. 3-5 zarządzenia.

6. W pozostałych sprawach związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w czasie epidemii obowiązują postanowienia Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 r., w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z treścią niniejszego pisma oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina