Baner - zapraszamy na studia
filologia

Filologia

studia stacjonarne i niestacjonarne 

Filologia obca, zwana też neofilologią, zawsze była i w dalszym ciągu jest kierunkiem prestiżowym, gdyż znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów i funkcjonowaniu we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu czy nauki i edukacji. Absolwenci kierunku Filologia zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wybranych języków obcych w mowie i piśmie, w stopniu odpowiadającym aktualnym wymaganiom kwalifikacyjnym. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania różnorodnych zawodów w administracji państwowej, systemie oświaty, gospodarce i usługach, a także środkach masowego przekazu i „public relations”, gdzie pożądana jest znajomość języków obcych. Ponadto absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i za granicą.

Nowa specjalność od roku akademickiego 2023-2024 !


Absolwenci specjalności języki obce w zarządzaniu i logistyce zdobywają znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie. Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego rozpoczyna się od poziomu dla początkujących. Poza nabyciem umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym w języku angielskim oraz rosyjskim/niemieckim absolwenci wyposażeni są również w niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania i logistyki, co daje możliwość kontynuowania studiów na naszej Uczelni na kierunkach zarządzanie oraz logistyka drugiego stopnia bez konieczności odbywania rozmowy kwalifikacyjnej. Opanowanie oferowanych na specjalności języków specjalistycznych umożliwia absolwentowi wykonywanie atrakcyjnej pracy w sferze handlu i biznesu, logistyki i spedycji, administracji państwowej, w sektorze doradztwa językowego, wymiany informacji czy obsługi portów morskich i lotniczych, a także w wieluinnych obszarach działalności zawodowej. / Plan studiów/

Absolwenci specjalności język angielski w biznesie z translatoryką zdobywają umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także gruntowną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa anglojęzycznego, biznesu oraz translatoryki co jest atutem w komunikacji i wymianie między­narodowej. Ponadto, absolwent posiada kompetencje społeczne niezbędne w kontaktach międzyludzkich, lokalnych i międzynarodowych w sektorze biznesu, administracji państwowej, do­radztwa i zarządzania, wymiany informacji czy obsługi portów morskich i lotniczych, a także w wielu innych obszarach zawodowej działalności.

Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi zdobywają wiedzę i umiejętności  w zakresie języka angielskiego, a także podstawową wiedzę z zakresu literatury, historii i kultury angielskiego obszaru językowego. Ponadto, absolwent posiada wiedzę metodyczną, umiejętności psychopedagogiczne oraz kompetencje społeczne niezbędne w wielu obszarach działalności zawodowej oraz umożliwiające rozpoczęcie studiów II stopnia na specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych


filologia polska 

Filologia polska

 studia stacjonarne 

Filologia polska to prestiżowy i nowoczesny kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), dając zarazem praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje gruntowną wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe: medialno-aktorskie, nauczycielskie i redakcyjno-edytorskie. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w nowoczesnej oświacie, sektorze administracji, biznesie, mediach, reklamie i PR oraz w wydawnictwach. Ponadto absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie „filologii polskiej”, jak też na pokrewnych kierunkach studiów.

Specjalność kreatywne pisanie i edycje cyfrowe.
Absolwent posiada nowoczesną wiedzę o języku oraz tekście i jest przygotowany do pracy we współczesnym środowisku cyfrowym, zwłaszcza w mediach, wydawnictwach, instytucjach kultury, administracji publicznej i biznesie. Zdobyte kompetencje oraz umiejętności praktyczne pozwalają mu na kreowanie różnorodnych projektów tekstowych, ikonicznych i audiowizualnych w przestrzeni medialnej (strony www, media społecznościowe, portale internetowe, edycje cyfrowe tekstów kultury). Specjalność dedykowana osobom kreatywnym i aktywnym w sieci, które są szczególnie zainteresowane rynkiem książki i tekstów zamawianych.

Specjalność nauczycielska.
Absolwent dysponuje  wiedzą na temat organizowania procesu kształcenia na etapie szkoły podstawowej z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu język polski, także w odniesieniu do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (psychologia, pedagogika, dydaktyka przedmiotowa). Specjalność dedykowana osobom, które chcą doskonalić się w zakresie nauczania języka polskiego i literatury polskiej  w szkole. Ukończenie specjalności umożliwia rozpoczęcie studiów II stopnia na specjalności filologia polska z uprawnieniami nauczycielskimi.

Specjalności wybierane są przez studentów od drugiego semestru.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych

logopedia 

Logopedia z audiologią

studia stacjonarne 

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych logopedią, językoznawstwem, kognitywistyką, audiofonologią. Przedmioty teoretyczne pozwolą na zdobywanie wiedzy obejmującej zagadnienia związane  z jednym z największych fenomenów ludzkiego umysłu - mowy i języka. Przedmioty praktyczne pozwolą na zdobycie umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy, słuchu i głosu oraz stosowania procedur programowania i prowadzenia terapii logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz uwarunkowanych nimi  zaburzeń rozwoju mowy, trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej. 

Ukończenie studiów pozwala uzyskać tytuł zawodowy logopedy z dodatkowymi umiejętnościami w zakresie audiologii - nowość na rynku pracy! Umożliwia podjęcie pracy we wszystkich placówkach logopedycznych resortu oświaty i resortu zdrowia, w mediach, a także na prowadzenie prywatnego gabinetu logopedycznego