Szczegóły

Kod

PD-WH-FPL-PSNWWRD

Jednostka organizacyjna

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Kierunek studiów

Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka

Forma studiów

Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Podyplomowe

Limit miejsc

25

Czas trwania

3 semestry

Adres komisji rekrutacyjnej

Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pokój 3.41; 3.16
tel. 25 6431870

obsługa administracyjna studiów:
mgr Beata Kapitan
tel. 25 6431882,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia sekretariatu

Sekretariat IJiL, pon - pt w godz. 8.00 – 15.00 pok. 3.41

Adres WWW

http://www.ijil.uph.edu.pl/

 

Opis studiów

Studia trwają trzy semestry (ogólna liczba godzin 430, w tym 120 godzin praktyk w różnych placówkach prowadzących leczenie zaburzeń neurologicznych, gabinetach terapii usprawniającej rozwój psychomotoryczny dzieci oraz w placówkach prowadzących diagnozę i terapię neurologopedyczną). Zakończenie studiów wymaga przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Cele kształcenia

Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka są studiami specjalnościowymi, które pozwalają uzyskać logopedzie tytuł zawodowy neurologopedy i specjalisty z zakresu wczesnego wspomagania dziecka.  Gwarantują uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, programowania i prowadzenia terapii neurologopedycznej oraz kształtowania sprawności komunikacyjnych, kulturowych, społecznych itp. osób w różnym wieku z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy o podłożu neurologicznym, psychiatrycznym, genetycznym, metabolicznym itp. i zaburzeniami sprzężonymi. Studia przygotowują także do pracy w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych, dostarczają wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju dziecka oraz opieki nad rodziną pacjenta. To studia interdyscyplinarne obejmujące dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Przedmioty realizowane w modułach:

 • interdyscyplinarne podstawy neurologopedii,
 • neurologopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń mowy,
 • metody wspomagające rozwój dziecka i metody terapii neurologopedycznej,
 • moduł dyplomowy,

są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminarium przez naukowców, doświadczonych lekarzy (neurologów, pediatrów, gerontologów, psychiatrów), fizjoterapeutów oraz neurologopedów z wieloletnią praktyką i uznanymi osiągnięciami zawodowymi.

Plan studiów

Semestr 1.

 • Podstawy neurolingwistyki
 • Neurologia dziecięca
 • Neuroanatomia i neurofizjologia
 • Metody diagnozowania neurologicznego
 • Neonatologia
 • Terapia neurologopedyczna dzieci z zespołem wad wrodzonych
 • Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka z deficytami OUN
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Metody rehabilitacji, masaż niemowlęcia

Semestr 2.

 • Dydaktyka postępowania neurologopedycznego w zakresie wczesnego wspomagania dziecka
 • Podstawy genetyki w zaburzeniach mowy i zaburzeniach rozwojowych
 • Zaburzenia rozwojowe o podłożu metabolicznym
 • Autyzm i Zespół Aspergera - postępowanie neurologopedyczne
 • Alalia i niedokształcenie mowy o typie afazji - postępowanie neurologopedyczne
 • Afazja - postępowanie neurologopedyczne
 • Metody wspomagające diagnozę i terapię neurologopedyczną
 • Karmienie kliniczne
 • Integracja sensoryczna w praktyce neurologopedycznej i  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Praktyka zawodowa śródroczna neurologopedyczna w placówkach oświatowych i służby zdrowia (realizowana w sem. 2. i 3.)
 • Praktyka logopedyczna (ciągła) na oddziałach pediatrycznych/placówkach rehabilitacyjnych prowadzących terapię i rehabilitację małych dzieci

 Semestr 3.

 • Neurologia wieku podeszłego.  Gerontologopedia - postępowanie neurologopedyczne
 • Jąkanie - postępowanie neurologopedyczne
 • Dyzartria -  postępowanie neurologopedyczne
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób z zaburzeniami psychiatrycznymi
 • Programowanie terapii neurologopedycznej i w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Seminarium dyplomowe
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Dziecko z FAS
 • Neurologopeda w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych, wspomagania rozwoju i w rodzinie pacjenta
 • Praktyka zawodowa śródroczna neurologopedyczna w placówkach oświatowych i służby zdrowia
 • Praktyka logopedyczna (ciągła) na oddziałach neurologicznych, w placówkach prowadzących rehabilitację i terapię logopedyczną/neurologopedyczną osób z afazją
 • Praktyka logopedyczna (ciągła) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach, ośrodkach terapeutycznych i gabinetach logopedycznych prowadzących terapią osób z autyzmem
 • Wykład otwarty (realizacja w trakcie całego okresu studiów)

Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen (efektów kształcenia) z przedmiotów określonych planem i programem studiów podyplomowych oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej obrona z wynikiem pozytywnym.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk z systemu IRK),
 • poświadczenie ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia z zakresu logopedii,  albo dyplom ukończenia specjalności logopedycznej (wymiar godz. nie mniej niż 1200) lub ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych (wymiar godz. nie mniej niż 600).
 • odpis dyplomu ukończenia studiów logopedycznych oraz jego kserokopia.

 Składając dokumenty na studia podyplomowe Kandydat jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości (okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.