W Instytucie prowadzone są badania z zakresu literaturoznawstwa (teorii i historii literatury różnych obszarów językowych: polska, angielska, rosyjska, niemiecka i inne), językoznawstwa (językoznawstwo ogólne, porównawcze, kognitywne) oraz logopedii.

Badania literaturoznawcze pracowników Instytutu obejmują następujące obszary, w tym interdyscyplinarne i komparatystyczne: historia literatury, idei i form (od średniowiecza do współczesności), z uwzględnieniem cywilizacyjnych uwarunkowań kulturowych epoki globalizacji, m. in.: interpretacje literatury angielskiej i polskiej, literatura pogranicza kulturowego, literatura mistyczna, awangardowe trendy w literaturze XX i XXI wieku, badania nad twórczością kobiet i kobiecością (studia kobiece), związki literatury z prawem, z historią sztuki i naukami społecznymi oraz dydaktykę polonistyczną w aspekcie historycznym i stosowanym. Ponadto pracownicy prowadzą badania naukowe w zakresu teorii literatury (antropologia i semiotyka dzieła literackiego, kulturologiczne i historyczne koncepcje literaturoznawcze), komparatystyka literackiej oraz kulturologii związanej z obcojęzycznymi obszarami (anglojęzycznym, niemieckojęzycznym i rosyjskojęzycznym).

Badania językoznawcze (w tym logopedyczne) obejmują analizę slawistyczną, komparatystykę lingwistyczną  (słowotwórstwo konfrontatywne języków słowiańskich, głównie polskiego, rosyjskiego  i czeskiego) oraz języka angielskiego. Poza tym językoznawców interesują konteksty semiotyczne oraz akwizycja języków obcych, retoryka i  językoznawstwo konfrontatywne, rozwój mowy i jej zaburzenia, metodologiczne aspekty programowania języka w postępowaniu logopedycznym, kompetencje językowe i komunikacyjne osób niedosłyszących i osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także język źródeł archiwalnych (akty mowy, gatunki, dyskurs) oraz językowy obraz świata.

Zespoły badawcze w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Zespoły badawcze w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
l.p 

numer zadania

zadania badawcze 

kierownik zadania badawczego

imienny wykaz wykonawców zadania badawczego

dyscyplina: literaturoznawstwo
 1.
191/23/B
Dyskursy inności i tożsamości w literaturze i literaturoznawstwie europejskim XX-XXI wieku
dr hab.
Ludmiła Mnich, prof. uczelni
dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni
dr Valentina Krupoves
dr Oksana Blashkiv
dr Svitlana Hayduk
dr Barbara Stelingowska
 2.
192/23/B
Literatura i prawo - relacje interdyscyplinarne i transdyscyplinarne
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
dr Marcin Pliszka
dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni
mgr Barbara Bandzarewicz
 3.
193/23/B
Postać literacka na pograniczach epok, kultur i języków
dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
dr Marek Jastrzębski
dr Marcin Pliszka
dr Katarzyna Kozak
dr Barbara Stelingowska
dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni
 4.
194/23/B
Dyskursy nowoczesności w literaturze i literaturoznawstwie europejskim XX i XXI wieku
dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni
dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni
dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni
dr Ewa Kozak
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
dr Piotr Prachnio
mgr Barbara Bandzarewicz
dr Maxim Shadurski
dr Edward Colerick, prof. uczelni
dyscyplina: językoznawstwo
 5.
189/23/B
Percepcyjne i realizacyjne uwarunkowania rozwoju sprawności językowych i ich zaburzeń
dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni

prof. dr hab. Stanisław Grabias

dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni

dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni

dr Marta Krakowiak

dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

dr Sofia Kamińska

mgr Kamila Bigos

mgr Izabella Leśniczuk
 6.
190/23/B
Badania nad językiem z perspektywy językoznawstwa ogólnego, kognitywnego, korpusowego, porównawczego i stosowanego
dr hab. Beata Żywicka, prof. uczelni
dr Agnieszka Kijak
dr Magdalena Wieczorek
dr hab. Beata Żywicka, prof. uczelni
dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. uczelni
dr Jarosław Wiliński
dr Agnieszka Rzepkowska
dr Katarzyna Mroczyńska
dr Joanna Kolbusz-Buda
dr Elżbieta Zaniewicz
dr Magdalena Tomaszewska
mgr Monika Olędzka