W Instytucie prowadzone są badania z zakresu literaturoznawstwa (teorii i historii literatury różnych obszarów językowych: polska, angielska, rosyjska, niemiecka i inne), językoznawstwa (językoznawstwo ogólne, porównawcze, kognitywne) oraz logopedii.

Badania literaturoznawcze pracowników Instytutu obejmują następujące obszary, w tym interdyscyplinarne i komparatystyczne: historia literatury, idei i form (od średniowiecza do współczesności), z uwzględnieniem cywilizacyjnych uwarunkowań kulturowych epoki globalizacji, m.in.: interpretacje literatury angielskiej i polskiej, literatura pogranicza kulturowego, literatura mistyczna, awangardowe trendy w literaturze XX i XXI wieku, badania nad twórczością kobiet i kobiecością (studia kobiece), związki literatury z prawem, z historią sztuki i naukami społecznymi oraz dydaktykę polonistyczną w aspekcie historycznym i stosowanym. Ponadto pracownicy prowadzą badania naukowe w zakresie teorii literatury (antropologia i semiotyka dzieła literackiego, kulturologiczne i historyczne koncepcje literaturoznawcze), komparatystyki literackiej oraz kulturologii związanej z obcojęzycznymi obszarami (anglojęzycznym, niemieckojęzycznym i rosyjskojęzycznym).

Badania językoznawcze (w tym logopedyczne) obejmują analizę slawistyczną, komparatystykę lingwistyczną  (słowotwórstwo konfrontatywne języków słowiańskich, głównie polskiego, rosyjskiego  i czeskiego) oraz języka angielskiego. Poza tym językoznawców interesują konteksty semiotyczne oraz akwizycja języków obcych, retoryka i  językoznawstwo konfrontatywne, rozwój mowy i jej zaburzenia, metodologiczne aspekty programowania języka w postępowaniu logopedycznym, kompetencje językowe i komunikacyjne osób niedosłyszących i osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także język źródeł archiwalnych (akty mowy, gatunki, dyskurs) oraz językowy obraz świata.

Zespoły badawcze w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
l.p 

numer zadania

zadania badawcze 

kierownik zadania badawczego

imienny wykaz wykonawców zadania badawczego

dyscyplina: literaturoznawstwo
 1.
191/23/B
Dyskursy inności i tożsamości w literaturze
i literaturoznawstwie europejskim XX-XXI
wieku
dr hab.
Ludmiła Mnich, prof. uczelni
dr hab. Ludmiła Mnich, prof. ucz.
dr Valentina Krupoves
dr Oksana Blashkiv
dr Svitlana Hayduk
dr Dominika Kozera
dr Agnieszka Sienkiewicz-Charlish
mgr Ewelina Chwedczuk
 2.
192/23/B
Literatura i prawo - relacje
interdyscyplinarne i transdyscyplinarne
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. ucz.
dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. ucz.
dr Marcin Pliszka
mgr Barbara Bandzarewicz
 3.
193/23/B
Postać literacka na pograniczach epok,
kultur i języków
dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Borkowski, prof. ucz.
dr Marek Jastrzębski
dr Marcin Pliszka
dr Katarzyna Kozak
dr Barbara Stelingowska
 4.
194/23/B
Dyskursy nowoczesności w literaturze i literaturoznawstwie europejskim XX i XXI
wieku
dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni
dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. ucz.
dr hab. Roman Bobryk, prof. ucz.
dr hab. Krzysztof Ćwikliński, prof. ucz.
dr Edward Colerick, prof. ucz.
dr Ewa Kozak
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
dr Piotr Prachnio
dr Maxim Shadurski
mgr Barbara Bandzarewicz
dyscyplina: językoznawstwo
 5.
189/23/B
Percepcyjne i realizacyjne uwarunkowania
rozwoju sprawności językowych i ich
zaburzeń
dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni
 
prof. dr hab. Stanisław Grabias
dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
dr Marta Krakowiak
dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz
dr Sofia Kamińska
mgr Kamila Bigos
mgr Izabella Leśniczuk
 6.
190/23/B
Badania nad językiem z perspektywy
językoznawstwa ogólnego, kognitywnego, korpusowego, porównawczego
i stosowanego
dr hab. Beata Żywicka, prof. uczelni
dr hab. Beata Żywicka, prof. ucz.
dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. ucz.
dr Agnieszka Kijak
dr Magdalena Wieczorek
dr Jarosław Wiliński
dr Agnieszka Rzepkowska
dr Katarzyna Mroczyńska
dr Joanna Kolbusz-Buda
dr Elżbieta Zaniewicz
dr Magdalena Tomaszewska
mgr Monika Olędzka