W Instytucie prowadzone są badania z zakresu literaturoznawstwa (teorii i historii literatury różnych obszarów językowych: polska, angielska, rosyjska, niemiecka i inne), językoznawstwa (językoznawstwo ogólne, porównawcze, kognitywne) oraz logopedii.

Badania literaturoznawcze pracowników Instytutu obejmują następujące obszary, w tym interdyscyplinarne i komparatystyczne: historia literatury, idei i form (od średniowiecza do współczesności), z uwzględnieniem cywilizacyjnych uwarunkowań kulturowych epoki globalizacji, m. in.: interpretacje literatury angielskiej i polskiej, literatura pogranicza kulturowego, literatura mistyczna, awangardowe trendy w literaturze XX i XXI wieku, badania nad twórczością kobiet i kobiecością (studia kobiece), związki literatury z prawem, z historią sztuki i naukami społecznymi oraz dydaktykę polonistyczną w aspekcie historycznym i stosowanym. Ponadto pracownicy prowadzą badania naukowe w zakresu teorii literatury (antropologia i semiotyka dzieła literackiego, kulturologiczne i historyczne koncepcje literaturoznawcze), komparatystyka literackiej oraz kulturologii związanej z obcojęzycznymi obszarami (anglojęzycznym, niemieckojęzycznym i rosyjskojęzycznym).

Badania językoznawcze (w tym logopedyczne) obejmują analizę slawistyczną, komparatystykę lingwistyczną  (słowotwórstwo konfrontatywne języków słowiańskich, głównie polskiego, rosyjskiego  i czeskiego) oraz języka angielskiego. Poza tym językoznawców interesują konteksty semiotyczne oraz akwizycja języków obcych, retoryka i  językoznawstwo konfrontatywne, rozwój mowy i jej zaburzenia, metodologiczne aspekty programowania języka w postępowaniu logopedycznym, kompetencje językowe i komunikacyjne osób niedosłyszących i osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także język źródeł archiwalnych (akty mowy, gatunki, dyskurs) oraz językowy obraz świata.

 

Zespoły badawcze w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 

l.p 

  

numer zadania      

zadania badawcze 

 kierownik zadania badawczego

     imienny wykaz wykonawców zadania badawczego         

1.  126/20/B
 Czas - przestrzeń - bohater w literaturze powszechnej
i polskiej oraz jej przekładach i adaptacjach (XVI-XXI w.).
 
dr hab. prof. uczelni
Andrzej Borkowski
dr hab. prof. uczelni Antoni Czyż,
dr hab. prof. uczelni Elżbieta M. Kur,
dr Artur Jędrzejewicz,
dr Bartłomiej Biegajło,
dr Grzegorz Kramarz,
dr Marcin Pliszka,
dr Marek Jastrzębski
 2. 124/20/B  Literatura nowoczesna i jej kulturowe konteksty
 
dr hab. prof. uczelni
Sławomir Sobieraj
dr hab. prof. uczelni Roman Bobryk,
dr Ewa Kozak,
dr Renata Bryzek,
dr Joanna Stolarek
 3. 120/20/B
 Ideologie artystyczne i społeczne w literaturze europejskiej
XX i XXI wieku
 
dr hab. prof. uczelni
Roman Bobryk
dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobieraj,
dr Ewa Kozak,
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak,
dr Joanna Stolarek
 4. 123/20/B
 Literatura i polityka: badania nad transformacją dyskursu
publicznego w literaturze angielskiej XVIII-XXI w
dr Maxim Shadurski
dr Katarzyna Kozak,
dr Edward Colerick
 5. 122/20/B   Dialog kultur w literaturze i literaturoznawstwie
dr hab. Ludmiła Mnich
dr hab. prof. uczelni Andrzej Borkowski,
dr Valentina Krupoves,
dr Oksana Blashkiv,
dr Svitlana Hayduk,
dr Kristina Vorontsova,
dr Barbara Stelingowska,
dr Natalia Sanżarewska-Chmiel
 6.  121/20/B  Literatura, kultura, sztuka, tradycja w przestrzeni społecznej
 
dr hab. prof. uczelni
Elżbieta M. Kur
dr Barbara Stelingowska,
dr hab. prof. uczelni Andrzej Borkowski,
dr hab. prof. uczelni Antoni Czyż
 7. 127/20/B
Język innowacji, innowacje w języku w różnych obszarach
językowych i kulturowych.
 
dr Iwona Świątczak-Wasilewska
dr Radosław Maziarz,
dr Natalia Sanżarewska-Chmiel,
dr Elżbieta Zawadowska-Kittel,
dr Joanna Kolbusz-Buda
8.  129/20/B
Języki słowiańskie wobec globalizacji. Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa,semantyka kognitywna,
leksykografia i translatoryka
dr hab. prof. uczelni
Elena Koriakowcewa
prof. dr hab. Vasilii Siankevich
9. 128/20/B
Funkcjonowanie języka w różnych warunkach komunikacyjnych, społecznych,
kulturowych, tekstowych.
dr Jarosław Wiliński
dr Iwona Świątczak-Wasilewska,
dr Natalia Sosnowska,
dr Agnieszka Rzepkowska,
dr Katarzyna Mroczyńska,
mgr Magdalena Wieczorek,

 
10.  14/19/B
Audiofonologiczne uwarunkowania sprawności językowych dzieci i młodzieży.
dr hab. prof. uczelni
Alina Maciejewska
dr n. med. Jerzy Barycki,
dr Natalia Sosnowska,
dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz,
dr Marta Krakowiak,
mgr Adrianna Urban,
mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk
11.  125/20/B
Literatura – język – prawo: narracje transdyscyplinarne/
interdyscyplinarne i dyskursywne.
dr hab. prof. uczelni
Beata Walęciuk-Dejneka
dr hab. Katarzyna Sobstyl,
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak,
dr Marcin Pliszka,
dr Bartłomiej Biegajło

 

Wykaz tematów zrealizowanych 

 

  numer    tematu 

 tytuł tematu

                                                                                  kierownik tematu                                       

  428/15/S  Dyskursy baroku europejskiego  

 dr hab. profesor uczelni Andrzej Borkowski

 260/09/S  Studia nad wielokulturowością w Polsce i zagranicą  

 dr hab. profesor uczelni Roman Mnich

 506/18/S  Gatunek i dyskurs w literaturze angielskiego obszaru językowego

 dr Katarzyna Kozak

 505/18/S  Badania interdyscyplinarne w zakresie jezykoznawstwa teoretycznego i stosowanego  

 dr hab. profesor uczelni Natalia Gwozdecka

 507/18/S  Język i kultura w dydaktykce i przekładzie  

 dr Katarzyna Mroczyńska

 508/18/S

 Hermeneutyczne, fenomenologiczne i komparatystyczne aspekty badań w zakresie literatury i języka rosyjskiego

 

 dr Ewa Kozak

 408/14/S

Awangardowe trendy w poezji polskiej XX i XXI wieku

 dr hab. profesor uczelni Sławomir Sobieraj
 435/15/S

Meandry płaszczyzny dawnej i polskiej

 dr hab. profesor uczelni Joanna Kuć
 437/15/S

Literatura i teksty kultury w przestrzeni społecznej oraz indywidualnej perspektywie odbiorczej

 dr hab. profesor uczelni Elżbieta Kur
 469/16/S

Literatura i prawo- związki i relacje

 dr hab. profesor uczelni Beata Walęciuk-Dejneka     
487/17/S

Idee i formy literatury polskiej na tle długiego trwania kultury. Interpretacje porównawcze, edycje tekstów

 dr hab. profesor uczelni Antoni Czyż
488/17/S

Języki i kultury słowiańskie w dobie globalizacji 

 dr hab. profesor uczelni Elena Koraikowcewa
 14/19/B

Audiologiczne i rozwojowe uwarunkowania rozumienia i budowania tekstów

 dr hab. profesor uczelni Alina Maciejewska
 13/19/B

Ideologie artystyczne i społeczne w literaturze europejskiej XXi XXI wieku

 dr hab. profesor uczelni Roman Bobryk

 

Aktualnie realizowane badania służące rozwojowi młodych naukowców

 

 247/18/MN  Funkcje humoru w dyskursie serialu komediowego: studium badawcze w oparciu o teorię relewancji mgr Magdalena Wieczorek