W Instytucie prowadzone są badania z zakresu literaturoznawstwa (teorii i historii literatury różnych obszarów językowych: polska, angielska, rosyjska, niemiecka i inne), językoznawstwa (językoznawstwo ogólne, porównawcze, kognitywne) oraz logopedii.

Badania literaturoznawcze pracowników Instytutu obejmują następujące obszary, w tym interdyscyplinarne i komparatystyczne: historia literatury, idei i form (od średniowiecza do współczesności), z uwzględnieniem cywilizacyjnych uwarunkowań kulturowych epoki globalizacji, m. in.: interpretacje literatury angielskiej i polskiej, literatura pogranicza kulturowego, literatura mistyczna, awangardowe trendy w literaturze XX i XXI wieku, badania nad twórczością kobiet i kobiecością (studia kobiece), związki literatury z prawem, z historią sztuki i naukami społecznymi oraz dydaktykę polonistyczną w aspekcie historycznym i stosowanym. Ponadto pracownicy prowadzą badania naukowe w zakresu teorii literatury (antropologia i semiotyka dzieła literackiego, kulturologiczne i historyczne koncepcje literaturoznawcze), komparatystyka literackiej oraz kulturologii związanej z obcojęzycznymi obszarami (anglojęzycznym, niemieckojęzycznym i rosyjskojęzycznym).

Badania językoznawcze (w tym logopedyczne) obejmują analizę slawistyczną, komparatystykę lingwistyczną  (słowotwórstwo konfrontatywne języków słowiańskich, głównie polskiego, rosyjskiego  i czeskiego) oraz języka angielskiego. Poza tym językoznawców interesują konteksty semiotyczne oraz akwizycja języków obcych, retoryka i  językoznawstwo konfrontatywne, rozwój mowy i jej zaburzenia, metodologiczne aspekty programowania języka w postępowaniu logopedycznym, kompetencje językowe i komunikacyjne osób niedosłyszących i osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także język źródeł archiwalnych (akty mowy, gatunki, dyskurs) oraz językowy obraz świata.

Zespoły badawcze w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Zespoły badawcze w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
l.p 

numer zadania

zadania badawcze 

kierownik zadania badawczego

imienny wykaz wykonawców zadania badawczego

dyscyplina: literaturoznawstwo
 1. 121/20/B  Literatura, kultura, sztuka,
tradycja w przestrzeni społecznej.
dr hab.
Elżbieta M. Kur,
prof. uczelni
dr Barbara Stelingowska,
dr hab. prof. uczelni
  Andrzej Borkowski,
dr hab. prof. uczelni
  Antoni Czyż
 2. 122/20/B  Dialog kultur w literaturze
i literaturoznawstwie.
dr hab. Ludmiła Mnich,
prof. uczelni
dr hab. prof. uczelni
 Andrzej Borkowski,
-
dr Valentina Krupoves,
dr Oksana Blashkiv,
dr Svitlana Hayduk,
dr Kristina Vorontsova,
dr Barbara Stelingowska,
dr Natalia Sanżarewska-Chmiel
 3. 123/20/B Literatura i polityka: badania
nad transformacją dyskursu
publicznego w literaturze
angielskiej XVIII-XXI w.
dr Maxim Shadurski dr Katarzyna Kozak,
dr Edward Colerick
4. 124/20/B  Literatura nowoczesna
i jej kulturowe konteksty.
dr hab. 
Sławomir Sobieraj,
prof. uczelni
dr hab. prof. uczelni
 Roman Bobryk,
dr Ewa Kozak,
dr Renata Bryzek,
dr Joanna Stolarek
5. 125/20/B  Literatura – język – prawo: narracje
transdyscyplinarne/ interdyscyplinarne

i dyskursywne.
dr hab. 
Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Sobstyl,
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak,
dr Marcin Pliszka,
dr Bartłomiej Biegajło
6. 126/20/B
Czas - przestrzeń - bohater w literaturze
powszechnej i polskiej oraz
jej przekładach i adaptacjach
(XVI-XXI w.).
dr hab. 
Andrzej Borkowski,
prof. uczelni
dr hab. prof. uczelni
 Antoni Czyż,
dr hab. prof. uczelni
 Elżbieta M. Kur,
dr Artur Jędrzejewicz,
dr Bartłomiej Biegajło,
dr Grzegorz Kramarz,
dr Marcin Pliszka,
dr Marek Jastrzębski
7. 13/19/B

Ideologie artystyczne i społeczne
w literaturze europejskiej XX i XXI wieku.

dr hab.
Roman Bobryk,
prof. uczelni
dr hab. prof. uczelni
 Sławomir Sobieraj,
dr Ewa Kozak,
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak,
dr Joanna Stolarek
dyscyplina: językoznawstwo
 8. 127/20/B

Język innowacji, innowacje w języku
w różnych obszarach językowych
i kulturowych.

dr Iwona Świątczak-Wasilewska
dr Radosław Maziarz,
dr Natalia Sanżarewska-  Chmiel,
dr Elżbieta Zawadowska-Kittel,
dr Joanna Kolbusz-Buda
9.  128/20/B Funkcjonowanie języka w różnych warunkach komunikacyjnych, społecznych, kulturowych,
tekstowych.
dr Jarosław Wiliński
dr Iwona Świątczak-Wasilewska,
dr Natalia Sosnowska,
dr Agnieszka Rzepkowska,
dr Katarzyna Mroczyńska,
mgr Magdalena Wieczorek,
10. 129/20/B

Języki słowiańskie wobec globalizacji.
Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa,
semantyka kognitywna, leksykografia
i translatoryka.

dr hab. 
Elena Koriakowcewa,
prof. uczelni
prof. dr hab. Vasilii Siankevich
11.  14/19/B

Audiofonologiczne uwarunkowania
sprawności językowych dzieci i młodzieży.

dr hab.
Alina Maciejewska, prof. uczelni
dr n. med. Jerzy Barycki,
dr Natalia Sosnowska,
dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz,
dr Marta Krakowiak,
mgr Adrianna Urban,
mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk