Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4592-9334

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

pok. 3.16/3.38

 

POSIADANE STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

1977: doktor, dziedzina: nauki humanistyczne dyscyplina naukowa: językoznawstwo,

tytuł rozprawy doktorskiej Neologizmy w gwarze studenckiej;

1979: doktor habilitowany, dziedzina nauki humanistyczne dyscyplina naukowa: językoznawstwo,

tytuł rozprawy habilitacyjnej: O ekspresywności języka;

1995: profesor zwyczajny dziedzina nauki: językoznawstwo,

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Wieloletni nauczyciel akademicki, wieloletni kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie. Pod kierunkiem Profesora powstało ok. 300 prac magisterskich, 70 licencjackich. Jest też promotorem 15 doktoratów, był recenzentem w 30 przewodach doktorskich. Przygotował również recenzje w przewodach o tytuł profesora – 1, recenzje w przewodach habilitacyjnych – 8. Przewodniczył komisjom habilitacyjnym – 4, komisjom o tytuł profesora – 4.

Był współorganizatorem unikatowego kierunku logopedia z audiologią w UMCS w Lublinie.

 

DOROBEK NAUKOWY:

Przedmiotem badań profesora Stanisława Grabiasa jest komunikacja językowa, jej społeczne i biologiczne uwarunkowania oraz zaburzenia. Profesor jest autorem jedynego w języku polskim podręcznika socjolingwistyki: „Język w zachowaniach społecznych”, Wydawnictwo UMCS, w 2003 r. ukazało się czwarte wydanie tej książki. Kolejne rozszerzone wydanie tej książki (2019 r.) jest podręcznikiem socjologii i logopedii.

Teoria komunikacji pozwoliła Profesorowi podjąć badania nad językiem w trzech aspektach:

- teorii zaburzeń mowy (opis zaburzeń mowy, programowanie języka i terapia zaburzeń),

- teorii języka (problemów językowej emocji, słowotwórstwa i leksyki),

- teorii komunikacji (społecznych uwarunkowań użycia języka, opisu socjolektów języka polskiego i reguł społecznej komunikacji).

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

Jest członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk – przez cztery kadencje był przewodniczącym Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy. Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w ubiegłych kadencjach. Jest ponadto członkiem zarządu Towarzystwa Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy z siedzibą w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Socjolingwistyka”, Kraków PAN.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (przez trzy kadencje w przeszłości).

Członek Komitetu Językoznawstwa PAN i długoletni przewodniczący Komisji Rozwoju
i Zaburzeń Mowy.

Inicjator powstania i pierwszy przewodniczący "Polskiego Kolegium Logopedycznego" - instytucji społecznej, zrzeszającej przedstawicieli ośrodków naukowych Kraju i porządkującej proces kształcenia logopedów w Polsce.

Inicjator powołania Polskiego Związku Logopedów. Pomysłodawca i realizator wielu inicjatyw naukowych i prac na rzecz badań logopedycznych i rozwoju, integracji środowiska logopedów, w tym opracowania standardów postępowania logopedycznego.

 

PUBLIKACJE