Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

2012 - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, filologia angielska, studia magisterskie,
2007 -  Leeds Thomas Danby College, Leeds, UK,
2004  -  Akademia Podlaska w Siedlcach, kierunek: Filologia Polska, specjalności: edytorstwo i nauczycielstwo, studia magisterskie,

Stopień awansu zawodowego nauczyciela: nauczyciel dyplomowany.

Czynny egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Członek Towarzystwa Kultury Języka.

Dodatkowo:

2002- Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie,
2016 Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z Siedzibą w Wałbrzychu, studia podyplomowe o kierunku: Reklama i public relations dla nauczycieli.

Wykaz publikacji:

- Monika Olędzka, Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic i placów Siedlec, (w:) Szkice Podlaskie, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, z.15, Siedlce 2007;

- Monika Olędzka, Kultura języka a nazewnictwo miejskie Siedlec, (w:) Kultura języka dzisiaj w roku języka polskiego, red. K.Wojtczuk i J.Kuć, Siedlce 2007.

- Cień liścia. Tomik poezji

Kursy i warsztaty:

 • Szkolenie na egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
 • Podejście innowacyjne w nauczaniu języków obcych.
 • Językowe Dni Pearsona. Learner-centred teaching? Yes, but what about my teaching style?
 • Creative Teaching. Practical and Creative Methodology for Overseas English Language Teachers. Międzynarodowy kurs w Oxfordzie, UK .
 • Celtic Kaleidoscope, Międzynarodowy Kurs Językowy w Czechach.
 • Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów, wykorzystując nowe technologie.
 • Chcę uczyć jeszcze lepiej! MSCDN w Siedlcach.
 • Technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci. Cyberzagrożenia - zjawisko, uwarunkowania, profilaktyka, Centrum Profilaktyki Społecznej.
 • Indywidualizacja procesu nauczania języka obcego.
 • Using games for win-win learning
 • Człowiek w świecie wielowymiarowych zagrożeń – wyzwania profilaktyczne. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Dzieci i młodzież w ponowoczesnym świecie – interpretacje socjologiczno-pedagogiczne.
 • Szkolenie przygotowujące do uczestniczenia w ogólnopolskim konkursie Szkolne Mistrzostwa Menadżerskie: Wykorzystanie branżowej symulacji biznesowej w nauczaniu przedsiębiorczości.
 • Szkolenie odnośnie projektu Młodzi w akcji.
 • Młodzi Przedsiębiorczy, program edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczej: Jak prowadzić edukację ekonomiczną i doradztwo zawodowe w szkole, Koordynacja pracy zespołów uczniowskich, Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • EuroWeek – Szkoła Liderów, współorganizator językowego obozu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej.
 • Projekty edukacyjne E-twinning, Comenius, projekt międzyszkolny: Look what we`ve done.
                                                                                                                                                                       

                                                                             


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Nauk Humanistycznych/ Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa


Wykształcenie i kwalifikacje:

1997- licencjat filologii angielskiej (Wydział Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego , Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach)
2000 - magister lingwistyki stosowanej ( specjalność nauczycielska itłumaczeniowa) Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej

 

Kursy i warsztaty:

2016 - Debata jako forma pracy z uczniami.
2015 - Job-shadowing Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Erasmus + Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugal
2010 - Młodzież w działaniu.
2005 - Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy dydaktycznej.
2005 - Kurs na egzaminatora egzaminów maturalnych z językaangielskiego, OKE Warszawa.
2004 - Badanie jakości pracy szkoły.
2002 - Jak realizować edukację europejską w szkole?

 

Pełnione funkcje:

2019 - obecnie - przewodnicząca zespołu egzaminatorów sprawdzających
egzaminy maturalne z języka angielskiego, OKE Warszawa.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2018.

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Nauk Humanistycznych, Ośrodek Logopedyczny,

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH w Siedlcach

 

 

Zainteresowania naukowe

 

neurologia kliniczna, neuroonkologia, organizacja medycyny, filozofia medycyny,

neurologopedia,

 

Wykształcenie i kwalifikacje

 

1971  1977  – lekarz medycyny (Wydział Lekarski Akademiii Medycznej w Lublinie)

1988 - doktor nauk medycznych (Akademia Medyczna w Lublinie)

1978-1992 Klinika Neurologii A.M. w Lublinie - asystent, adiunkt

1992-1997 - Instytut Medycy Wsi w Lublinie, Zakład Medycyny Rodzinnej - adiunkt

 2004-2015 - Zakład Logopedii UMCS w Lublinie - adiunkt

 

Wykaz publikacji

Samodzielna redakcja naukowa wydania polskiego tłumaczeń pozycji książkowych:

Podręcznik medycyny rodzinnej - Saultz J.W. -2005 r. - Wyd. Czelej (839 str.)

Oksfordzki podręcznik neurologii - Manji H. i wsp. -2010 r. - Wyd. Czelej (402 str.)

Udary mózgu - Markus H. -2018r. - Wyd. Czelej (I tom - 363 str; II tom - 419 str.)

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4592-9334

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

pok. 3.16/3.38

 

POSIADANE STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

1977: doktor, dziedzina: nauki humanistyczne dyscyplina naukowa: językoznawstwo,

tytuł rozprawy doktorskiej Neologizmy w gwarze studenckiej;

1979: doktor habilitowany, dziedzina nauki humanistyczne dyscyplina naukowa: językoznawstwo,

tytuł rozprawy habilitacyjnej: O ekspresywności języka;

1995: profesor zwyczajny dziedzina nauki: językoznawstwo,

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Wieloletni nauczyciel akademicki, wieloletni kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie. Pod kierunkiem Profesora powstało ok. 300 prac magisterskich, 70 licencjackich. Jest też promotorem 15 doktoratów, był recenzentem w 30 przewodach doktorskich. Przygotował również recenzje w przewodach o tytuł profesora – 1, recenzje w przewodach habilitacyjnych – 8. Przewodniczył komisjom habilitacyjnym – 4, komisjom o tytuł profesora – 4.

Był współorganizatorem unikatowego kierunku logopedia z audiologią w UMCS w Lublinie.

 

DOROBEK NAUKOWY:

Przedmiotem badań profesora Stanisława Grabiasa jest komunikacja językowa, jej społeczne i biologiczne uwarunkowania oraz zaburzenia. Profesor jest autorem jedynego w języku polskim podręcznika socjolingwistyki: „Język w zachowaniach społecznych”, Wydawnictwo UMCS, w 2003 r. ukazało się czwarte wydanie tej książki. Kolejne rozszerzone wydanie tej książki (2019 r.) jest podręcznikiem socjologii i logopedii.

Teoria komunikacji pozwoliła Profesorowi podjąć badania nad językiem w trzech aspektach:

- teorii zaburzeń mowy (opis zaburzeń mowy, programowanie języka i terapia zaburzeń),

- teorii języka (problemów językowej emocji, słowotwórstwa i leksyki),

- teorii komunikacji (społecznych uwarunkowań użycia języka, opisu socjolektów języka polskiego i reguł społecznej komunikacji).

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

Jest członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk – przez cztery kadencje był przewodniczącym Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy. Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w ubiegłych kadencjach. Jest ponadto członkiem zarządu Towarzystwa Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy z siedzibą w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Socjolingwistyka”, Kraków PAN.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (przez trzy kadencje w przeszłości).

Członek Komitetu Językoznawstwa PAN i długoletni przewodniczący Komisji Rozwoju
i Zaburzeń Mowy.

Inicjator powstania i pierwszy przewodniczący "Polskiego Kolegium Logopedycznego" - instytucji społecznej, zrzeszającej przedstawicieli ośrodków naukowych Kraju i porządkującej proces kształcenia logopedów w Polsce.

Inicjator powołania Polskiego Związku Logopedów. Pomysłodawca i realizator wielu inicjatyw naukowych i prac na rzecz badań logopedycznych i rozwoju, integracji środowiska logopedów, w tym opracowania standardów postępowania logopedycznego.

 

PUBLIKACJE

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

ORCID: 0000-0002-0707-8818

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 

ZAINTERSOWANIA BADAWCZE/SEMINARIA DYPLOMOWE

Literatura fantasy, fantastyka naukowa, sacrum w literaturze, obrazy świata w literaturze (i egzystencjalna sytuacja bohaterów owych literackich światów), czas i przestrzeń światów przedstawionych w literaturze, motywy filozoficzne w literaturze.

 

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

2009 – doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

2019 – magister filologii (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)

2002 - Magister filozofii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

STAŻE NAUKOWE

2016 – Uniwersytet Trnawski (Słowacja)

2014 – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH 

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

Polskie Towarzystwo Filozoficznego. Oddział w Warszawie (PTF)

 

SPIS PUBLIKACJI

Wybrane publikacje z zakresu literaturoznawstwa i filozofii:

Monografie:

 • Marek Jastrzębski, Wczesna filozofia grecka jako archeiczna droga do nieśmiertelności. Próba rekonstrukcji, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2014.

Artykuły naukowe:

 • Marek Jastrzębski, Shambhala as a Sacred Place: the Central Point of the “Nothing Sacred” Series Universe, Forum for Contemporary Issues in Language and Literature, artykuł oddany do druku.
 • Marek Jastrzębski, Nothing Sacred and Last Refuge: Discovering the Writings of Elizabeth Ann Scarborough, „Inskrypcje. Półrocznik”, 2019 z. 2, 105-111.
 • Marek Jastrzębski, Chrystus kosmiczny Alexa Greya jako tekst kultury New Age, „Inskrypcje. Półrocznik”, 2019 z. 2, 123-132.
 • Marek Jastrzębski, O potrzebie nauczania filozofii w szkole. Rozważania w kontekście zagadnienia współczesnych przemian technicznych i ich społecznych konsekwencji, Inskrypcje. Półrocznik, „Inskrypcje. Półrocznik”, 2016 z. 1, 29-40.
 • Marek Jastrzębski, O pożytkach jakie płyną ze znajomości wiedzy filozoficznej dla nie-filozofów, „Inskrypcje. Półrocznik”, 2013 z. 1, s. 121-128.

Rozdziały w monografiach:

 • Marek Jastrzębski, Wtajemniczeni: archaiczne misteria greckie, orfizm, jatromanci – nieśmiertelność poprzez śmierć dla doczesności, w: „Tajemnica w tekstach kultury”, A. Borkowski, E. Borkowska, M. Pliszka, stowarzyszenie tutajteraz, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2011, s. 17-26.
 • Marek Jastrzębski, Hierofania, symbol, archetyp – struktury objawienia sacrum w ujęciu Mircei Eliadego, w: „Symbol w paradygmatach kultury europejskiej”, red. A. Borkowski, J. Urban, stowarzyszenie tutajteraz, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 41-43.
 • Marek Jastrzębski, Pitagoras i Empedokles: funkcja „odwrócenia wzroku” od świata doczesnego w kształtowaniu duchowego widzenia świata wiecznego. Uwagi na marginesie „mitu jaskini” Platona, w: „Symbolika oka w literaturze i sztuce. Od religii do popkultury”, red. A. Borkowski, E. Borkowska, J. Sawicka-Jurek, stowarzyszenie tutajteraz, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 27-34.
 • Marek Jastrzębski, Symbolika archaicznego doświadczenia sacrum w ujęciu Mircei Eliadego, w: „Pogranicza i konteksty literatury”, red. A. Czyż i J. Kowzan, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 15-38.
 • Marek Jastrzębski, Mircea Eliade – fascynacje Orientem, w: „Rozumieć świat przez teksty kultury”, red. A. Czyż, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001, 21-26.

Wybrane publikacje z zakresu etyki biznesu:

 • Marek Jastrzębski, Neoliberalizm jako przyczyna współczesnego kryzysu gospodarczego. Próba uporządkowania krytyki, „Dylematy”, 2014 z. 1, s. 1-12.
 • Marek Jastrzębski, Współczesny kryzys gospodarczy jako koniec i początek dla etyki biznesu, „Studia i materiały”, 2012 nr 2, s. 19-28.
 • Marek Jastrzębski, Chciwość jako jedna z przyczyn współczesnego kryzysu gospodarczego. Rozważania z zakresu etyki biznesu, „Studia i materiały”, 2012 nr 1, s. 21-30.
 • Marek Jastrzębski, Moralne implikacje interwencjonizmu państwowego. Rozważania w kontekście współczesnego kryzysu gospodarczego, „Studia i materiały”, 2011 nr 2, 13−25.
 • Marek Jastrzębski, Z historii etyki biznesu: zagadnienie początku i przyczyn, „Studia i materiały”, 2011 nr 1, s. 51-61.