Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORCID: 0000-0003-3563-3759

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa https://ijil.uph.edu.pl/

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

- elementy obrazu świata utrwalone w języku (ujęcie synchroniczne i diachroniczne)

- czynniki wpływające na sposób widzenia rzeczywistości i jej językowego obrazowania

- relacje człowiek – zwierzę obrazowane w języku

- teksty użytkowe (aspekty strukturalne, pragmatyczne i socjolingwistyczne)

- sposoby wartościowania obiektów w różnego typu tekstach

- kultura języka polskiego

 

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

 

1994 – magister filologii polskiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

1999 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

2014 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

2017 – studia podyplomowe w zakresie nauczenia języka polskiego jako obcego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

2019 – studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

 

FUNKCJE I UPRAWNIENIA

od 2009 r. –  członek komisji egzaminacyjnych w kraju i za granicą, zarówno na egzaminach certyfikatowych, jak i egzaminach dla kandydatów na stypendystów Rządu Polskiego, organizowanych przez NAWA (wcześniej BUWiWM)

od 2009 r. – członek Zespołu Ekspertów (wcześniej Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów) przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

2016 r. – uzyskanie uprawnień do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

2017 r. – uzyskanie uprawnień wizytatora ośrodków organizujących egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

2018 / 2019 – ekspert NAWA w programach dla studentów (egzaminy z języka polskiego dla Polonii na studia w Polsce w ramach stypendiów rządowych)

 

PROJEKTY

 - w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego: opracowanie programu kursu e-learningowego na poziomie B1 w ramach projektu „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”, finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

 (https://lui.lublin.eu/portal/kursy/kurs-polskiego)

 

NAGRODY

2005 r. – Nagroda Indywidualna II stopnia przyznana przez JM Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę w roku akademickim 2004 / 2005

2009 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2011 r. – Nagroda Indywidualna III stopnia przyznana przez JM Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę w roku akademickim 2010 / 2011

2014 r. – Nagroda Indywidualna III stopnia przyznana przez JM Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni

 

Wykaz publikacji

 

monografie

 • Sobstyl K., 2002, Ogłoszenia towarzysko-matrymonialne w języku polskim i niemieckim. Studium pragmalingwistyczne, Lublin.
 • Sobstyl K., 2013, SAMOTNOŚĆ i jej obrazy w języku, Lublin.

artykuły w czasopismach, tomach pokonferencyjnych i pracach zbiorowych (wybór)

 • Sobstyl K., 1997, Socjolingwistyczna charakterystyka nadawcy w niemieckich i polskich ogłoszeniach towarzysko-matrymonialnych, „Socjolingwistyka”, z. 15, s. 85–97.
 • Sobstyl K., 1998, „Porzuć samotność” – illokucyjne aspekty w polskich ogłoszeniach towarzysko-matrymonialnych, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 19 – 27.
 • Sobstyl K., 2001, „Czego człowiekowi do szczęścia potrzeba?” – czyli jak zmienia się nasze spojrzenia na świat. Na podstawie ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 36-41.
 • Sobstyl K., 2001, Jak zmienia się nasze spojrzenia na małżeństwo?, „Sprawa Polska”, nr 5, s. 25-28.
 • Sobstyl K., 2002, „Zapewniam kulturę, uczciwość i niezapomniane przeżycia” – czyli elementy perswazyjne w ogłoszeniach towarzysko-matrymonialnych, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 3, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin, s. 201-210.
 • Sobstyl K., 2003, Jak mówimy o samotności? Na podstawie ofert zamieszczanych w „Niedzieli”, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 4, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin, s. 137-146.
 • Sobstyl K., 2004, Reklama jako rytualny akt komunikacji?, [w:] Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej, red. J. Mazur, Lublin, s. 131-137.
 • Sobstyl K., 2004, Samotność – cierpienie czy dar od Boga? Rozważania semantyczne na podstawie listów nadsyłanych do „Niedzieli”, [w:] W kręgu wiernej mowy, tom dedykowany Profesorowi Janowi Mazurowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, M. Wojtak, M. Rzeszutko, Lublin, s. 197-204.
 • Sobstyl K., 2005, Wzorzec tekstowy jako strategia działania. Na podstawie ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych, [w:] Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Rzeszów, s. 374-381.
 • Sobstyl K., 2006, „A jeżeli i Ty jesteś powołany do kapłaństwa misyjnego?” – perswazyjność i wartościowanie w pewnych ogłoszeniach, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s. 227-236.
 • Sobstyl K., 2006, „Byłam bezgranicznie rozczarowana” – wyrażanie emocji w prasie kobiecej, [w:] Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź, s. 254-262.
 • Sobstyl K., 2006, Interakcyjność tekstów w Internecie na przykładzie „Forum o samotności”, [w:] Style konwersacyjne, red. B. Witosz, Katowice, s. 190-198.
 • Sobstyl K., 2006, Językowy obraz Boga w wypowiedziach osób samotnych, [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, red. D. Sarzyńska, R. Tokarski, Sandomierz, s. 297-304.
 • Sobstyl K., 2006, „Randka” w Internecie na tle prasowych anonsów towarzysko-matrymonialnych, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, t. 1, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn, s. 359-366.
 • Sobstyl K., 2006, Wpis do internetowej księgi gości jako przykład tekstu użytkowego, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, 2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s. 257-265.
 • Sobstyl K., 2007, Humor i wartościowanie rzeczywistości w wypowiedziach osób bezdomnych, [w:] Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, M. Rumińska, Lublin, s. 123-131.
 • Sobstyl K., 2007, „Rodzina” i pojęcia pokrewne w wypowiedziach osób bezdomnych, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 6, red. W. Książek-Bryłowa, M. Nowak, Lublin, s. 229-239.
 • Sobstyl K., 2007, „Samotność to...” – znaczenie słownikowe a potoczne rozumienie leksemu wśród młodzieży, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Warszawa, s. 251-255.
 • Sobstyl K., 2007, Wartościowanie rzeczywistości na przykładzie opowiadań w prasie kobiecej, [w:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 147-154.
 • Sobstyl K., 2008, Językowe mechanizmy perswazyjne w internetowych tekstach reklamowych Klubu Świat Książki, [w:] Język w marketingu, red. K. Michalewski, Łódź, s. 242-249.
 • Sobstyl K., 2008, Językowy obraz singla, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, 2, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn, s. 66-74.
 • Sobstyl K., 2008, Leksykograficzne i tekstowe użycia połączeń wyrazowych, zawierających leksemy „samotność” i „samotny”, „Roczniki Humanistyczne”, z. 6, s. 129-138.
 • Sobstyl K., 2008, „Randki” i „Dating” – nowe formy ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych?, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, z. 1, s. 51-61.
 • Sobstyl K., 2009, Funkcje językowych środków wartościujących negatywnie w tekstach nadsyłanych do czasopism młodzieżowych, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, 7, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin, s. 131-139.
 • Sobstyl K., 2009, Kulty potępione. Na podstawie Starego Testamentu i Katechizmu Kościoła Katolickiego, [w:] Język a Kultura, t. 21, Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Wrocław, s. 307-315.
 • Sobstyl K., 2009, O atrakcyjności negatywnych wzorców zachowań. Analiza tekstów nadsyłanych do czasopism młodzieżowych, [w:] Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań, s. 211-216.
 • Sobstyl K., 2010, Gry intertekstualne we fraszkach Jana Sztaudyngera, [w:] Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 251-260.
 • Sobstyl K., 2010, Profilowanie pojęć „samotność”, „samotny” w języku Adama Mickiewicza, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 8, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Zamość, s. 205-214.
 • Sobstyl K., 2013, Ogłoszenia towarzysko-matrymonialne w okresie PRL i współcześnie, [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Lublin, s. 601-619.
 • Sobstyl K., 2014, „Samotność”: obraz utrwalony w porównaniach, [w:] Паланістыка — Полонистика — Polonistyka, red. A. Kiklewicz, S. Ważnik, Mińsk, s. 75-87.
 • Sobstyl K., 2014, KIEDYŚ i TERAZ – sposoby obrazowania codzienności z perspektywy bezdomnych mężczyzn, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, z. 7, s. 137-153.
 • Sobstyl K., 2014, Językowy obraz samotności w wypowiedziach osób starszych, [w:] Między literaturą a medycyną. Część VIII. Starość i inne problemy egzystencjalne w badaniach interdyscyplinarnych, red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallner, D. Piechota, Lublin, s. 371-382.
 • Sobstyl K., 2016, Obraz DZIECKA z perspektywy rodziców zastępczych i adopcyjnych (analiza forów tematycznych) [w:] Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego, red. B. Taras, W. Kochmańska, Rzeszów, s.109-118.
 • Sobstyl K., 2016, Przełamywanie tabu w ogłoszeniach towarzysko-matrymonialnych, [w:] Tabu w procesie globalizacji kultury, red. A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 279-292.
 • Sobstyl K., 2017, „To jest Bond – nie James, ale szczeniak”. Internetowe ogłoszenia adopcyjne jako przykład tekstu użytkowego [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak. Gatunki w mediach elektronicznych, tom. II, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin, s. 349-358.
 • Sobstyl K., 2017, Wartościowanie człowieka i psa w ogłoszeniach adopcyjnych zwierząt [w:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. III: perspektywa językoznawcza, red. A. Kiklewicz, J. Piwowar, Olsztyn, s. 145-154.
 • Sobstyl K., 2017, Wpływ kontekstu na komunikację. Na przykładzie fanpage’a Lubelskiego Schroniska dla Zwierząt [w:] Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Kiklewiczowi z okazji 60. urodzin, red. A. Dudziak, J. Orzechowska, Olsztyn, s. 417-426.
 • Sobstyl K., 2018, Funkcje obrazu i tekstu w internetowych ogłoszeniach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie [w:] Współczesne media. Media multimodalne, t. II,  Multimodalność mediów elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin, s. 167-178.
 • Sobstyl K., 2019, „Bydlę mnie chapsnęło” - negatywne obrazowanie psa w komunikacji internetowej [w:] Pies w literaturze, kulturze, języku i mediach, red. Borkowska, A. Borkowski, E. Kozak, M. Długołęcka–Pietrzak, B. Stelingowska Siedlce, s. 227-238.
 • Sobstyl K., 2020, DOBRO we wspomnieniach o zwierzętach na stronach wirtualnych cmentarzy – wybrane zagadnienia [w:] Język nasz ojczysty – prawda, dobro, piękno, red. B. Taras, W. Kochmańska, M. Krauz, Rzeszów, s.149-158.

artykuły po recenzji, przyjęte do druku

 • Sobstyl K., 2020, Językowe obrazowanie zwierząt i ich ochrony w polskich ustawach i rozporządzeniach na przestrzeni stulecia [w:] Polszczyzna stulecia, red. K. Klimek-Grądzka, M. Nowak-Barcińska, Lublin, s. 137-149.
 • Sobstyl K., 2020, Semantyka grzebowisk dla zwierząt na tle miejsc pochówków ludzi. Analiza porównawcza makroznaków, „Etnolingwistyka”, tom 32.

 

sprawozdania i wprowadzenia do tomów zbiorowych– prace współautorskie

 • Małyska A., Sobstyl K., 2007, „Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?” – konferencja w Kazimierzu 11-13 maja 2006, „Etnolingwistyka”, t. 19, red. J. Bartmiński, s. 317-318.
 • Małyska A., Sobstyl K., 2007, Sprawozdanie z konferencji „Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?”, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 50-58.
 • Mazur J., Małyska A., Sobstyl K., 2007, Wprowadzenie, [w:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 7-9.
 • Mazur J., Małyska A., Sobstyl K., 2010, Wstęp, [w:] Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 7-9.
 • Mazur J., Małyska A., Sobstyl K., Wprowadzenie. [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, tom. 1 i 2, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s.
 • Małyska A., Sobstyl K., 2016, Wstęp, [w:] Tabu w procesie globalizacji kultury, red. A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 7-9.

współredakcja tomów zbiorowych

 • Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, 2007, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin.
 • Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, 2010, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin.
 • W służbie języka i kultury. Jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, 2011, red. J. Mazur, A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin.
 • Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, 2013, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, tom. 1 i 2, Lublin.
 • Tabu w procesie globalizacji kultury, 2016, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin.