AKTUALNE

 

SYLABUSY dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021

 

  klik  klik

FILOLOGIA

  studia I stopnia    studia II stopnia 

FILOLOGIA POLSKA

 studia I stopnia    studia II stopnia 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 studia I stopnia   
     


 


 

ARCHIWUM

 

Sylabusy, dla studentów którzy rozpoczęli studia 2018/2019  kierunek:filologia polska

 

 STUDIA I STOPNIA

 

Przedmioty kierunkowe

Analiza i interpretacja dzieła literackiego

Dialektologia

Emisja głosu

Fleksja współczesnego języka polskiego

Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego

Genologia literacka

Gramatyka historyczna języka polskiego

Historia idei

Historia kultury polskiej

Historia literatury polskiej: dwudziestolecie międzywojenne

Historia literatury polskiej: literatura dawna - oświecenie

Historia literatury polskiej: literatura dawna - średniowiecze, renesans, barok

Historia literatury polskiej: Młoda Polska

Historia literatury polskiej: pozytywizm

Historia literatury polskiej: romantyzm

Łacina w kulturze

Język starocerkiewnosłowiański (SCS)

Kultura języka polskiego

Leksykologia i leksykografia

Literatura polska lat 1939 - 1956

Morfologia dzieła literackiego

Nauka o kulturze

Nauki pomocnicze

Ochrona własności intelektualnej

Seminarium dyplomowe

Składnia współczesnego języka polskiego

Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego

Tradycja antyczna i biblijna

Wersyfikacja i stylistyka literacka

Wstęp do literaturoznawstwa

Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej

Women_s_Studies

Wykład monograficzny

 

Język polski z logopedią

 

Anatomia i fizjologia człowieka - biologiczne podstawy mowy

Audiofonologia

Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej

Dydaktyka postępowania logopedycznego

Dyslalia

Elementy laryngologii i foniatrii

Fonetyka  akustyczna, audytywna i wizualna

Jąkanie

Komputer w pracy logopedycznej

Neuropsychologia

Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem w szkole podstawowej

Podstawy dydaktyki

Podstawy neurologii

Podstawy pedagogiki

Podstawy psychiatrii

Podstawy psychologii

Praktyka logopedyczna

Praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna

Praktyka pedagogiczna

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w szkole podstawowej

Rozwój mowy dziecka

Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego

Technika mówienia

Teoria zaburzeń mowy

Trudności w czytaniu i pisaniu

Wczesna interwencja logopedyczna

 

Komunikacja społeczna i praca wydawnicza

 

Adiustacja i korekta tekstów

Edytorstwo tekstów naukowych i artystycznych

Edytory tekstów

Gatunki publicystyczne

Historia książki

Kultura popularna

Laboratorium kreacji książki

Literatura w kontekście kultury i sztuki

Praktyczna stylistyka, ortografia i interpunkcja

Retoryka i pragmatyka językowa

Socjolingwistyka

Tekstologia lingwistyczna

Warsztat językowy i literacki dziennikarza

Warsztat wydawniczy

 

Nauczycielska

 

Podstawy psychologii

Podstawy pedagogiki

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym

Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym

Kultura żywego słowa

Literatura dla dzieci i młodzieży

Podstawy dydaktyki

Dydaktyka języka polskiego na II etapie edukacyjnym

Praktyka dydaktyczna (śródroczna)

Polonistyczne laboratorium multimedialne

Analiza i interpretacja ikonicznych tekstów kultury w szkole

Analiza i interpretacja audiowizualnych tekstów kultury w szkole

Stylistyka praktyczna w szkole

Praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna

 


 od roku akad. 2018/2019

STUDIA II STOPNIA

 

Przedmioty kierunkowe

 Historia języka polskiego z onomastyką

Interpretacja tekstów kultury

Językoznawstwo ogólne i wybrane teorie języka

Literatura polska po 1989 r.

Literatura polska w latach 1956-1989

Praktyczna wiedza o języku polskim

Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie (prof. Sławomir Sobieraj)

Teoria kultury

Teoria literatury

Warsztat metodologii językoznawczej

Warsztat metodologii literaturoznawczej

 

Język polski z logopedią

 

Afazja

Autyzm

Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej I

Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej II

Dykcja

Dyzartria

Metodologia badań logopedycznych

Oligofazja

Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej

Praktyki logopedyczne

Praktyka nauczycielska dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej I

Praktyka nauczycielska dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej II

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej

Surdologopedia

Zaburzenia mowy w demencji

 

Komunikacja społeczna i praca wydawnicza

 

Gatunki nowych mediów

Komunikacja międzykulturowa

Ortografia i interpunkcja w praktyce redakcyjnej

Poetyka reklamy

Redakcja i korekta naukowa i techniczna

Zasady współczesnego edytorstwa