Aktualności

W dniach 25-29 maja br. profesor UPH w Siedlcach, dr hab. Elena Koriakowcewa z Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej wzięła udział w prestiżowej XVI Międzynarodowej konferencji Komisji Słowotwórstwa afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (organizacja UNESCO), której sekretarzem naukowym jest od roku 1995.

Doroczne, cykliczne spotkanie naukowe członków Międzynarodowej Komisji Słowotwórstwa afiliowanej przy MKS, które tym razem zorganizowane zostało w nowym gmachu Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Mariboru (Słowenia), cieszyło siębardzo dużym zainteresowaniem społeczności naukowej oraz mediów.

Patrz:http://mediaspeed.net/galerija/dogodki/11916-mednarodna-jezikovna-konferenca-univerze-v-mariboru#celotenOpis

W konferencji, która stanowiła znakomite forum merytorycznych dyskusji oraz wymiany poglądów, brali udział około 100 lingwistów z 14 krajów świata, w tym ponad 40 badaczy ze Słowenii. O wysoki poziom naukowy obrad zadbali organizatorzy, w tym prof. dr. Zinka Zorko, akademik Słoweńskiej Akademii Nauk, prof. dr. Alenka Šivic Dular ze Słoweńskiego Komitetu Slawistów, prof. dr. Irena Stramljič Breznik, zastępczyni redaktora naczelnego znanego czasopisma „Slavia Centralis” (lista ERIH+) – organizatorka panelu konfrontatywno-słowotwórczego.

Profesor Koriakowcewa wygłosiła referat pt. Substantywne (quasi)deminutiva pochodne od nomina abstracta w języku polskim i rosyjskim, który wywołał żywą i ciekawą dyskusję na temat deminutywów z internacjonalnymi formantami.

Konferencja była okazją nie tylko do zaprezentowania wyników prowadzonych badań przed światowej sławy specjalistami od derywatologii, ale także do omówienia planów dalszej współpracy z kolegami z Międzynarodowej Komisji Słowotwórstwa, w tym – ich udziału w międzynarodowym seminarium internetowym pt. Współczesne językoznawstwo słowiańskie: teoria i metodologia badań, które organizuje Zakład Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki pod koniec września 2015 r. Swój udział w webinarium zgłosili 10 członków Komisji z 8 krajów europejskich,

patrz: https://sites.google.com/site/seminariuminternetowekslmks/home/uczestnicy-seminarium

 

 

dr Barbara Maciejewska

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

Diagnostyka i opieka audiologiczno - logopedyczna

w genetycznie uwarunkowanych rzadkich zespołach wad wrodzonych z niedosłuchem

 

WIĘCEJ INFORMACJI