Aktualności

W dniach 7–9 września 2021 r. na platformie MS TEAM odbyła się XXI Międzynarodowa konferencja „Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация”, w której brało udział 39 znanych lingwistów z 15 krajów europejskich. Celem tej konferencji zorganizowanej przez Instytut Językoznawstwa im. L. Sztura Słowackiej Akademii Nauk, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Preszowskiego i Komisję Słowotwórczą afiliowaną przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów było przedyskutowanie aktualnych i ważnych dla językoznawstwa slawistycznego i światowego tematów związanych z innowacyjnymi procesami słowotwórczymi w językach słowiańskich. Czynny udział w konferencji wzięła profesor Elena Koriakowcewa (UPH w Siedlcach), członkini Komisji Słowotwórczej przy MKS od roku 1995, która przez 22 lata (1995-2017) pełniła także obowiązki sekretarza naukowego tejże Komisji. Wygłosiła referat "O nowych sufiksoidach i amfiksoidach w językach rosyjskim i polskim", który wzbudził żywe zainteresowanie zgromadzonej online-widowni. Duże wrażenie zrobiła prezentacja wyników badań przeprowadzonych na materiale tekstów ŚMP i pisemnych wypowiedzi internautów - odbiorców tych tekstów.

Konferencja w Preszowie - dyskusjaReferat profesor Eleny Koriakowcewej

Uczestnicy konferencji - screenshot


logo narodowej agencji wymiany akademickiejJuż po raz trzeci otrzymaliśmy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej decyzję o realizacji 
Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 naukę języka polskiego i przedmiotów kierunkowych podejmie na naszej uczelni 60 studentów z zagranicy. Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.
 

W dniu 3 września 2021 roku dr Katarzyna Kozak wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez The European Society for the Study of English, na której wystąpiła z referatem „Against Sophistry and Mock-Logicians: The Examiner’s appeal to logic” poświęconym retoryce opartej na apelu do emocji i rozumu w najważniejszych angielskich gazetach z początku osiemnastego wieku, z naciskiem na tytułowy „The Examiner”.

Dr Katarzyna Kozak prowadzi badania z pogranicza literatury i polityki obejmujące między innymi proces kształtowania literackich środowisk opiniotwórczych oraz ich rolę w formacji ideowej społeczeństwa angielskiego w epoce wczesnonowożytnej. Wygłoszony referat stanowi kontynuację prowadzonych w tym zakresie badań, do tej pory uwieńczonych publikacją artykułów w polskich i zagranicznych
czasopismach.
konferencja kozak katarzyna zrzut ekranu