Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Elementy menu nie mają odpowiedniego kontrastu.
 • Na witrynie znajdują się puste odnośniki.
 • Pominięto poziom nagłówka w hierarchii nagłówków.
 • Użycie tabeli do zorganizowania wyglądu podstron.
 • Część alternatywnych opisów obrazów i zdjęć nie niesie odpowiedniej informacji dla osób niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Marią Długołęcką-Pietrzak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.:+48 25 643 18 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora – koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. uczelni – pełnomocnik Rektora – koordynator ds. dostępności
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.

 

TEKST DOSTĘPNY CYFROWO

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia, studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku logopedia z audiologią oraz studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku logopedia.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia mogą studiować na specjalności język angielski w biznesie z translatoryką lub na specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi.

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia studenci mogą studiować na specjalności lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego i rosyjskiego lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego i niemieckiego.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska mogą studiować na specjalności nauczycielskiej, na specjalności filologia dla aktorstwa i nowych mediów lub na specjalności kreatywne pisanie i edycje cyfrowe.

Na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska studenci mogą studiować na specjalności nauczycielskiej, na specjalności translatoryka i kreacja tekstu lub na specjalności filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym

Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Sławomir Sobieraj, profesor uczelni.

W Instytucie prowadzone są badania z zakresu

 • literaturoznawstwa: teorii i historii literatury polskiej, angielskiej, rosyjskiej, niemieckiej

 • językoznawstwa ogólnego, porównawczego i kognitywnego

 • logopedii

Przy Instytucie afiliowane są następujące czasopisma naukowe: "Forum for Contemporary Issues in Language and Literature", “Conversatoria Litteraria”, “Conversatoria Linguistica”.

Instytut organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe:

 • “Annual Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature”, których współorganizatorem jest Uniwersytet Wysp Balearskich

 • „Conversatoria Litteraria”, których współorganizatorem jest Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Sekretariat Instytutu mieści się przy ulicy Żytniej 39 w Siedlcach, w pokoju 3.41.

Sekretariat Instytutu czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

 

 
Baner - zapraszamy na studia II stopnia

Filologia

studia stacjonarne, niestacjonarne

Absolwenci specjalności język angielski w biznesie z translatoryką odznacza się wysoką kompetencją lingwistyczną (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka angielskiego. Legitymuje się odpowiednim poziomem wiedzy w zakresie kulturoznawstwa, translatoryki oraz języka fachowego - biznesowego.

Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi* posiada poszerzoną wiedzę z zakresu dydaktyki oraz umiejętność posługiwania się biegle językiem angielskim. Wyposażony jest w wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, a także w praktyczne umiejętności językowe z zakresu języka angielskiego. Interdyscyplinarny charakter studiów daje solidne podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach,  jak również możliwość kształtowania wielu umiejętności praktycznych, zwłaszcza w szczególnej misji jaką jest zawód nauczyciela. Absolwenci przygotowani są do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole ponadpodstawowej.  

*O przyjęcie na tą specjalność mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język angielski, zdobyte w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

Filologia polska, studia stacjonarne 

Filologia polska to prestiżowy i nowoczesny kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), jak też daje praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje szeroką wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe: translatoryczne, medialne, redakcyjno-edytorskie oraz nauczycielskie i logopedyczne. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w nowoczesnej oświacie, sektorze administracji, biznesie, mediach, reklamie i PR oraz w wydawnictwach. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje prawo do kontynuowania rozwoju naukowego na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


Specjalność translatoryka i kreacja tekstu. Absolwent posiada specjalistyczne umiejętności w zakresie przekładu (do wyboru język angielski i język rosyjski) i jest przygotowany merytorycznie oraz praktycznie do pracy w środowisku wielojęzycznym oraz cyfrowym, szczególnie w sektorze usług tłumaczeniowych, edukacyjnych i biznesie. Specjalność dedykowana osobom, które chcą doskonalić się w zakresie przekładoznawstwa w zakresie wybranego języka obcego.

Specjalność filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym. Absolwent jest wyposażony w konkretne sprawności w zakresie  kreacji wizerunku, reklamy oraz tworzenia scenariuszy wydarzeń medialnych, kulturalnych i biznesowych. Zna również w stopniu zaawansowanym języki obce (do wyboru: język angielski lub rosyjski). Jest gotowy do podjęcia pracy w sektorze współczesnych mediów i biznesu. Specjalność dedykowana osobom kreatywnym oraz aktywnym publicznie.

Specjalność nauczycielska. Absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język polski i język polski jako obcy i jako drugi. 

O przyjęcie na tą specjalność mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język polski, zdobyte w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Specjalności wybierane są przez studentów od drugiego semestru.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

Logopedia, studia stacjonarne

Kierunek jest adresowany do osób, które ukończyły studia licencjackie z logopedii, logopedii z audiologią lub kierunków pokrewnych, posiadają uprawnienia nauczycielskie i chcą zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) są studiami stacjonarnymi o profilu praktycznym i trwają 4 semestry. Umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu zachowań językowych, zaburzeń mowy, słuchu, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, metodologii badań logopedycznych oraz nabycie wielu umiejętności praktycznych. Realizowany jest także moduł psychologiczno-pedagogiczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela.
Proponujemy dwie specjalności: neurologopedyczną i gerontologopedyczną, które umożliwiają zdobycie specjalizacji najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki studiowania – nowy i nowocześnie wyposażony budynek Wydziału Nauk Humanistycznych, w którym mieści się Ośrodek Logopedyczny i Studencka Poradnia Logopedyczna, w sąsiednim budynku świetnie wyposażona, nowoczesna Biblioteka Główna, obok Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej.
Znakomita kadra naukowa, doświadczeni logopedzi praktycy i lekarze gwarantują doskonałe przygotowanie zawodowe.

Absolwent studiów II stopnia logopedii jest przygotowany także do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich oraz do zdobywania odpowiednich specjalizacji regulujących awanse zawodowe pracowników służby zdrowia. 

Ukończenie studiów stanowi podstawę do zatrudnienia we wszystkich placówkach logopedycznych resortu oświaty i zdrowia, mediach oraz prowadzenia prywatnej działalności w ramach usług logopedycznych.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

 

Baner - zapraszamy na studia

Filologia

studia stacjonarne i niestacjonarne 

Filologia obca, zwana też neofilologią, zawsze była i w dalszym ciągu jest kierunkiem prestiżowym, gdyż znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów i funkcjonowaniu we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu czy nauki i edukacji. Absolwenci kierunku Filologia zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wybranych języków obcych w mowie i piśmie, w stopniu odpowiadającym aktualnym wymaganiom kwalifikacyjnym. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania różnorodnych zawodów w administracji państwowej, systemie oświaty, gospodarce i usługach, a także środkach masowego przekazu i „public relations”, gdzie pożądana jest znajomość języków obcych. Ponadto absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i za granicą.

Absolwenci specjalności język angielski w biznesie z translatoryką zdobywają umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także gruntowną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa anglojęzycznego, biznesu oraz translatoryki co jest atutem w komunikacji i wymianie między­narodowej. Ponadto, absolwent posiada kompetencje społeczne niezbędne w kontaktach międzyludzkich, lokalnych i międzynarodowych w sektorze biznesu, administracji państwowej, do­radztwa i zarządzania, wymiany informacji czy obsługi portów morskich i lotniczych, a także w wielu innych obszarach zawodowej działalności.

Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi zdobywają wiedzę i umiejętności  w zakresie języka angielskiego, a także podstawową wiedzę z zakresu literatury, historii i kultury angielskiego obszaru językowego. Ponadto, absolwent posiada wiedzę metodyczną, umiejętności psychopedagogiczne oraz kompetencje społeczne niezbędne w wielu obszarach działalności zawodowej oraz umożliwiające rozpoczęcie studiów II stopnia na specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi.

Filologia, studia stacjonarne I stopnia

Absolwenci specjalności lingwistyka stosowana zdobywają znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie. Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego rozpoczyna się od poziomu dla początkujących. Absolwenci wyposażeni są również w niezbędną wiedzę z zakresu historii i kultury anglojęzycznego i rosyjskojęzycznego lub niemieckojęzycznego obszaru językowego. Opanowanie oferowanych na specjalności języków kongresowych umożliwia absolwentowi wykonywanie atrakcyjnej pracy w sferze handlu i biznesu, administracji państwowej, w sektorze doradztwa językowego, wymiany informacji czy obsługi portów morskich i lotniczych, a także w wielu innych obszarach działalności zawodowej. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych


Filologia polska

 studia stacjonarne 

Filologia polska to prestiżowy i nowoczesny kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), dając zarazem praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje gruntowną wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe: medialno-aktorskie, nauczycielskie i redakcyjno-edytorskie. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w nowoczesnej oświacie, sektorze administracji, biznesie, mediach, reklamie i PR oraz w wydawnictwach. Ponadto absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie „filologii polskiej”, jak też na pokrewnych kierunkach studiów.

Specjalność filologia dla aktorstwa i nowych mediów. Absolwent posiada rozległą wiedzę filologiczną (literatura i język) oraz konkretne sprawności warsztatowe i analityczne (tworzenie scenariuszy, kreacja książki mówionej, wystąpienia publiczne i sceniczne, audiowizualne adaptacje literatury, przekład intersemiotyczny, sprawności komparatystyczne). Zdobyte umiejętności i kompetencje merytoryczne umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w ośrodkach kultury, nowoczesnej oświacie, mediach oraz sektorze biznesu. Specjalność dedykowana osobom, które chcą kontynuować edukację w szkołach aktorskich i studiach teatralnych lub na innych specjalnościach filologicznych.

Specjalność kreatywne pisanie i edycje cyfrowe. Absolwent posiada nowoczesną wiedzę o języku oraz tekście i jest przygotowany do pracy we współczesnym środowisku cyfrowym, zwłaszcza w mediach, wydawnictwach, instytucjach kultury, administracji publicznej i biznesie. Zdobyte kompetencje oraz umiejętności praktyczne pozwalają mu na kreowanie różnorodnych projektów tekstowych, ikonicznych i audiowizualnych w przestrzeni medialnej (strony www, media społecznościowe, portale internetowe, edycje cyfrowe tekstów kultury). Specjalność dedykowana osobom kreatywnym i aktywnym w sieci, które są szczególnie zainteresowane rynkiem książki i tekstów zamawianych.

Specjalność nauczycielska. Absolwent dysponuje  wiedzą na temat organizowania procesu kształcenia na etapie szkoły podstawowej z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu język polski, także w odniesieniu do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (psychologia, pedagogika, dydaktyka przedmiotowa). Specjalność dedykowana osobom, które chcą doskonalić się w zakresie nauczania języka polskiego i literatury polskiej  w szkole. Ukończenie specjalności umożliwia rozpoczęcie studiów II stopnia na specjalności filologia polska z uprawnieniami nauczycielskimi.

Specjalności wybierane są przez studentów od drugiego semestru.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych

Logopedia z audiologią

studia stacjonarne 

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych logopedią, językoznawstwem, kognitywistyką, audiofonologią. Przedmioty teoretyczne pozwolą na zdobywanie wiedzy obejmującej zagadnienia związane  z jednym z największych fenomenów ludzkiego umysłu - mowy i języka. Przedmioty praktyczne pozwolą na zdobycie umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy, słuchu i głosu oraz stosowania procedur programowania i prowadzenia terapii logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz uwarunkowanych nimi  zaburzeń rozwoju mowy, trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej. 

Ukończenie studiów pozwala uzyskać tytuł zawodowy logopedy z dodatkowymi umiejętnościami w zakresie audiologii - nowość na rynku pracy! Umożliwia podjęcie pracy we wszystkich placówkach logopedycznych resortu oświaty i resortu zdrowia, w mediach, a także na prowadzenie prywatnego gabinetu logopedycznego

 


→  Oferta studiów I stopnia
 Oferta studiów II stopnia

Kierunek FILOLOGIA (studia pierwszego stopnia)

 

Filologia obca, zwana też neofilologią, zawsze była i w dalszym ciągu jest kierunkiem prestiżowym, gdyż znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów i funkcjonowaniu we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu czy nauki i edukacji. Absolwenci kierunku Filologia zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wybranych języków obcych w mowie i piśmie, w stopniu odpowiadającym aktualnym wymaganiom kwalifikacyjnym. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania różnorodnych zawodów w administracji państwowej, systemie oświaty, gospodarce i usługach, a także środkach masowego przekazu i „public relations”, gdzie pożądana jest znajomość języków obcych. Ponadto absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą. 

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW
 • 3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)

 

 

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:

 

 • filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi zdobywają wiedzę i umiejętności  w zakresie języka angielskiego, a także podstawową wiedzę z zakresu literatury, historii i kultury angielskiego obszaru językowego. Ponadto, absolwent posiada wiedzę metodyczną, umiejętności psychopedagogiczne oraz kompetencje społeczne niezbędne w pracy nauczyciela na II etapie edukacyjnym, a także w wielu innych obszarach działalności zawodowej. Uprawnienia nauczycielskie nabywane są w ramach godzin specjalności, bez dodatkowych opłat za moduł.

 • język angielski w biznesie z translatoryką (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci specjalności Język angielski w biznesie z translatoryką zdobywają umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także gruntowną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa anglojęzycznego, biznesu oraz translatoryki co jest atutem w komunikacji i wymianie między­narodowej. Ponadto, absolwent posiada kompetencje społeczne niezbędne w kontaktach międzyludzkich, lokalnych i międzynarodowych w sektorze biznesu, administracji państwowej, do­radztwa i zarządzania, wymiany informacji czy obsługi portów morskich i lotniczych, a także w wielu innych obszarach zawodowej działalności. 

 

LETNIE KURSY JĘZYKA i KULTURY POLSKIEJ NAWA

przy INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ i LOGOPEDII

 
 

 

Podległość merytoryczna:  prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. Nauki (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą)

Kierownik - prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka 

                
KARTA ZGŁOSZENIA_PL

KARTA ZGŁOSZENIA_EN

 

Trzytygodniowy kurs przeznaczony jest dla studentów oraz wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz zdobyć wiadomości z wybranych dziedzin kultury polskiej dawnej i współczesnej. Celem kursu jest również kształcenie sprawności w zakresie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.
Program dydaktyczny, obejmujący wykłady i konwersatoria, realizowany jest w trzech blokach tematycznych: językowym, literackim i historycznym oraz kulturowym.
W cyklu językowym mieszczą się zajęcia lektoratowe, a więc: z gramatyki polskiej, frazeologii, stylistyki, redakcji tekstów oraz konwersacji. Poprzez warsztaty z kultury żywego słowa uczestnicy poznają także współczesną polszczyznę.
Blok literacki i historyczny zawiera wykłady z literatury polskiej XX wieku i jej różnorodnych kontekstów, także z wybranych zagadnień dot. historii Polski oraz zajęcia z analizy i interpretacji tekstów literackich.
Blok trzeci – kulturowy – obejmuje wykłady z folkloru polskiego, sztuki polskiej, filmu, ćwiczenia z literatury i malarstwa, zajęcia artystyczne oraz zajęcia praktyczne, w trakcie których uczestnicy kursu będą mogli poznać polski taniec, pieśni i piosenki.
Wykłady i konwersatoria odbywają się głównie w budynku Instytutu Filologii Polskiej, ale też w Muzeum Regionalnym i Diecezjalnym. Do dyspozycji uczestników jest również biblioteka instytutowa, sala komputerowa.
Dla słuchaczy Szkoły Letniej został także przygotowany bogaty zakres zajęć i ofert pozadydaktycznych: turystyczno-krajoznawczych i rozrywkowych. Centralnym punktem tego programu są wycieczki, m.in.:
- do Warszawy – zwiedzanie miasta i najważniejszych jego elementów, np.Starówki, Łazienek, muzeum multimedialnego Chopina, uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym;
- do Żelazowej Woli, Romanowa czy Woli Okrzejskiej – w celu poznania miejsc związanych ze znanymi postaciami polskiej muzyki czy literatury: F.Chopin, J.I.Kraszewski, H.Sienkiewicz;
- wycieczka regionalna, obejmująca Siedlce i teren Podlasia wraz z jego wielokulturowością, wielonarodowością czy wielowyznaniowością.
Ponadto, w ramach Szkoły Letniej, odbywają się liczne spotkania z osobami zasłużonymi czy związanymi z Siedlcami (lokalni poeci, bardowie, artyści ludowi), spotkania plenerowo-biesiadne, np. w dworku w Mościbrodach, gdzie oprócz atrakcji kulinarnych uczestnicy przygotowują bogaty program artystyczny pod hasłem: wieczór kultur, spotkania integracyjne z młodzieżą akademicką naszej uczelni (w klubie studenckim), które umożliwiają dialog kultur i wzajemne poznawanie narodów. Organizowane są także seanse filmowe, dyskoteki, koncerty.
Uczestnikom Kursu (stypendystom Ministerstwa Nauki) zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie.
Na zakończenie wszyscy słuchacze Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej Polonicum w Siedlcach otrzymują dyplomy uczestnictwa.
This three-week course is aimed at students and those who want to improve their command of Polish and find out more about modern and traditional Polish culture. The course also aims to help people acquire language skills at different levels of proficiency in Polish.
The teaching component of the course includes lectures and practical seminars in three thematic modules: language, literature and history, and culture.
The language module involves language classes, including Polish grammar, use of idioms and different styles, copy editing in Polish, and oral language lessons. The participants will also have a chance to get acquainted with modern-day Polish during seminars on contemporary language culture.
The literature and history module includes lectures on 20th-century Polish literature and its various contexts, as well as chosen topics from Polish history. There are also tutorials on literary analysis and interpretation.
The third module, dedicated to culture, contains lectures on Polish folklore, art, cinema, seminars on literature and fine art, as well as practical lessons in Polish song and dance.
The lectures and seminars will be held mainly at the Institute of Polish Philology, as well as the Regional and Diocesan museums. Course participants may use the university library and computer room.
Students at the Summer School will also have a choice of tourist and entertainment activities. The centrepieces of this extra-curricular programme are the following tours:
• Warsaw – a guided tour of the city centre (including the Old Town, the Łazienki Park, and the Chopin Museum) and a visit to one of Warsaw’s theatres
• Żelazowa Wola, Romanów, or Wola Okrzejska – villages connected to famous Polish composers and novelists Frédéric Chopin, Józef Kraszewski, and Henryk Sienkiewicz.
• tour of our region (Siedlce, Podlasie) and an opportunity to find out more about the interaction of neighbouring cultures, peoples, and religions typical to this region.
In addition, the Summer School will include events with interesting people from Siedlce (local poets, musicians, and artists) and outings to places of natural beauty (such as the gentry courtyard in Mościbrody), where course participants will have a chance to savour the Polish cuisine and showcase their artistic talents during the Evening of Cultures. There will also be meetings with students from our university (at the student common room), promoting cultural dialogue and a closer acquaintance between different nations. Finally, the programme includes movie screenings, disco nights, and concerts.
Трёхнедельный курс предназначен для студентов и всех тех, кто хочет усовершенствовать свое знание польского языка и узнать новое о польской культуре – классической и современной. Целью курса является также формирование языковых умений на разных уровнях освоения польского языка.
Дидактическая программа курса включает в себя лекции и практические занятия. Она реализуется в трёх тематических блоках: языковом, литературно-историческом и в культурном.
В языковом цикле находятся занятия по обучению языку,  то есть – грамматика польского языка, фразеология, стилистика, редактирование текстов и занятия по развитию устной речи. Во время семинаров по культуре живого слова участники курса узнают также современный польский язык.
Литературно-исторический блок включает в себя лекции по польской литературе XX века и разнообразным её контекстам, а также по избранным вопросам польский истории. Кроме этого, проводятся практические занятия по анализу и интерпретации литературных текстов.
В третьем блоке – культурном – находятся лекции по польскому фольклору, искусству, киноискусству, семинары по литературе и живописи, а также практические занятия, во время которых участники курса знакомятся с польскими танцами и песнями.
Лекции и семинары проходят в основном в Институте польской филологии, а также в Краеведческом и Епархиальном музеях. Участники курса могут пользоваться университетской библиотекой и компьютерным залом.
Для слушателей Летней школы предусмотрен богатый выбор дополнительных занятий – туристическо-краеведческих и развлекательных. Центральным пунктом этой программы являются экскурсии:
- в Варшаву – экскурсия по городу, осмотр центра Варшавы, в т.ч. Старого города, Лазенковского парка, Музея Шопена, посещение одного из варшавских театров;
- в Желязову Волю, Романов или Волю Окшейскую – места, связанные с известными польскими писателями и композиторами – Фридериком Шопеном, Юзефом Крашевским и Хенриком Сенкевичем;
- экскурсия по нашему региону (Седльце, Подлясье), во время которой участники знакомятся с соседством и взаимопроникновением культур, народов и религий, свойственных для этих мест.
Помимо этого, во время Летней школы проходят встречи с интересными людьми, связанными с Седльцами (местные поэты, барды, художники), встречи и вечера на природе (например, в шляхетском дворике в Мостибродах), где кроме кулинарных изысков участники курса готовят богатую артистическую программу «Вечер культур». Организуются также встречи со студентами нашего университета (в студенческом клубе), которые делают возможным диалог культур и знакомство разных народов. Частью программы являются также киносеансы, дискотеки и концерты.

pl

Kurs przeznaczony jest dla studentów oraz wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz zdobyć wiadomości z wybranych dziedzin kultury polskiej dawnej i współczesnej. Celem kursu jest również kształcenie sprawności w zakresie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Program dydaktyczny, obejmujący wykłady i konwersatoria, realizowany jest w trzech blokach tematycznych: językowym, literackim i historycznym oraz kulturowym. W cyklu językowym mieszczą się zajęcia lektoratowe, a więc: z gramatyki polskiej, frazeologii, stylistyki, redakcji tekstów oraz konwersacji. Poprzez warsztaty z kultury żywego słowa uczestnicy poznają także współczesną polszczyznę.Blok literacki i historyczny zawiera wykłady z literatury polskiej XX wieku i jej różnorodnych kontekstów, także z wybranych zagadnień dot. historii Polski oraz zajęcia z analizy i interpretacji tekstów literackich.Blok trzeci – kulturowy – obejmuje wykłady z folkloru polskiego, sztuki polskiej, filmu, ćwiczenia z literatury i malarstwa, zajęcia artystyczne oraz zajęcia praktyczne, w trakcie których uczestnicy kursu będą mogli poznać polski taniec, pieśni i piosenki. Wykłady i konwersatoria odbywają się głównie w budynku Instytutu Filologii Polskiej, ale też w Muzeum Regionalnym i Diecezjalnym. Do dyspozycji uczestników jest również biblioteka instytutowa, sala komputerowa.Dla słuchaczy Szkoły Letniej został także przygotowany bogaty zakres zajęć i ofert pozadydaktycznych: turystyczno-krajoznawczych i rozrywkowych. Centralnym punktem tego programu są wycieczki, m.in.:
- do Warszawy – zwiedzanie miasta i najważniejszych jego elementów, np.Starówki, Łazienek, muzeum multimedialnego Chopina, uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym;- do Żelazowej Woli, Romanowa czy Woli Okrzejskiej – w celu poznania miejsc związanych ze znanymi postaciami polskiej muzyki czy literatury: F.Chopin, J.I.Kraszewski, H.Sienkiewicz;- wycieczka regionalna, obejmująca Siedlce i teren Podlasia wraz z jego wielokulturowością, wielonarodowością czy wielowyznaniowością.
Ponadto, w ramach Szkoły Letniej, odbywają się liczne spotkania z osobami zasłużonymi czy związanymi z Siedlcami (lokalni poeci, bardowie, artyści ludowi), spotkania plenerowo-biesiadne, np. w dworku w Mościbrodach, gdzie oprócz atrakcji kulinarnych uczestnicy przygotowują bogaty program artystyczny pod hasłem: wieczór kultur, spotkania integracyjne z młodzieżą akademicką naszej uczelni (w klubie studenckim), które umożliwiają dialog kultur i wzajemne poznawanie narodów. Organizowane są także seanse filmowe, dyskoteki, koncerty.Uczestnikom Kursu (stypendystom Ministerstwa Nauki) zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie.Na zakończenie wszyscy słuchacze Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej Polonicum w Siedlcach otrzymują dyplomy uczestnictwa.

uk

Course is aimed at students and those who want to improve their command of Polish and find out more about modern and traditional Polish culture. The course also aims to help people acquire language skills at different levels of proficiency in Polish.The teaching component of the course includes lectures and practical seminars in three thematic modules: language, literature and history, and culture.The language module involves language classes, including Polish grammar, use of idioms and different styles, copy editing in Polish, and oral language lessons. The participants will also have a chance to get acquainted with modern-day Polish during seminars on contemporary language culture.The literature and history module includes lectures on 20th-century Polish literature and its various contexts, as well as chosen topics from Polish history. There are also tutorials on literary analysis and interpretation.The third module, dedicated to culture, contains lectures on Polish folklore, art, cinema, seminars on literature and fine art, as well as practical lessons in Polish song and dance.The lectures and seminars will be held mainly at the Institute of Polish Philology, as well as the Regional and Diocesan museums. Course participants may use the university library and computer room.Students at the Summer School will also have a choice of tourist and entertainment activities. The centrepieces of this extra-curricular programme are the following tours:• Warsaw – a guided tour of the city centre (including the Old Town, the Łazienki Park, and the Chopin Museum) and a visit to one of Warsaw’s theatres • Żelazowa Wola, Romanów, or Wola Okrzejska – villages connected to famous Polish composers and novelists Frédéric Chopin, Józef Kraszewski, and Henryk Sienkiewicz.• tour of our region (Siedlce, Podlasie) and an opportunity to find out more about the interaction of neighbouring cultures, peoples, and religions typical to this region.In addition, the Summer School will include events with interesting people from Siedlce (local poets, musicians, and artists) and outings to places of natural beauty (such as the gentry courtyard in Mościbrody), where course participants will have a chance to savour the Polish cuisine and showcase their artistic talents during the Evening of Cultures. There will also be meetings with students from our university (at the student common room), promoting cultural dialogue and a closer acquaintance between different nations. Finally, the programme includes movie screenings, disco nights, and concerts.

Kурс предназначен для студентов и всех тех, кто хочет усовершенствовать свое знание польского языка и узнать новое о польской культуре – классической и современной. Целью курса является также формирование языковых умений на разных уровнях освоения польского языка.Дидактическая программа курса включает в себя лекции и практические занятия. Она реализуется в трёх тематических блоках: языковом, литературно-историческом и в культурном. В языковом цикле находятся занятия по обучению языку,  то есть – грамматика польского языка, фразеология, стилистика, редактирование текстов и занятия по развитию устной речи. Во время семинаров по культуре живого слова участники курса узнают также современный польский язык. Литературно-исторический блок включает в себя лекции по польской литературе XX века и разнообразным её контекстам, а также по избранным вопросам польский истории. Кроме этого, проводятся практические занятия по анализу и интерпретации литературных текстов. В третьем блоке – культурном – находятся лекции по польскому фольклору, искусству, киноискусству, семинары по литературе и живописи, а также практические занятия, во время которых участники курса знакомятся с польскими танцами и песнями. Лекции и семинары проходят в основном в Институте польской филологии, а также в Краеведческом и Епархиальном музеях. Участники курса могут пользоваться университетской библиотекой и компьютерным залом.Для слушателей Летней школы предусмотрен богатый выбор дополнительных занятий – туристическо-краеведческих и развлекательных. Центральным пунктом этой программы являются экскурсии:- в Варшаву – экскурсия по городу, осмотр центра Варшавы, в т.ч. Старого города, Лазенковского парка, Музея Шопена, посещение одного из варшавских театров;- в Желязову Волю, Романов или Волю Окшейскую – места, связанные с известными польскими писателями и композиторами – Фридериком Шопеном, Юзефом Крашевским и Хенриком Сенкевичем;- экскурсия по нашему региону (Седльце, Подлясье), во время которой участники знакомятся с соседством и взаимопроникновением культур, народов и религий, свойственных для этих мест. Помимо этого, во время Летней школы проходят встречи с интересными людьми, связанными с Седльцами (местные поэты, барды, художники), встречи и вечера на природе (например, в шляхетском дворике в Мостибродах), где кроме кулинарных изысков участники курса готовят богатую артистическую программу «Вечер культур». Организуются также встречи со студентами нашего университета (в студенческом клубе), которые делают возможным диалог культур и знакомство разных народов. Частью программы являются также киносеансы, дискотеки и концерты.

 

Galeria Szkoły Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej