dniu 22.10.2019 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy: Rektorem - dr hab. Tamarą Zacharuk a Związkami Zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w sprawie wypłacania  pieniężnych świadczeń świąteczno-noworocznych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o następującej treści:

  1. Uprawnionymi do świadczenia są pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego zatrudnieni na dzień 1 grudnia 2019 r., oraz pracownicy którzy w 2019 roku rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
  2. Świadczenie nie przysługuje osobom, które przebywają w dniu 01.12.2019 roku na urlopach bezpłatnych, z wyjątkiem urlopów wychowawczych.
  3. Świadczenie dla pracowników, którzy skorzystali z dopłaty do wypoczynku w 2019 roku, przyznane będzie po wcześniejszym złożeniu wniosku przez pracownika stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia.
  4. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana w zależności od średniego miesięcznego przychodu na jednego członka rodziny w roku kalendarzowym 2018 wykazanym we wniosku  o dopłatę do wypoczynku.
  5. Pracownicy, którzy nie składali wniosków o dopłatę do wypoczynku wczasowego otrzymają świadczenie po uprzednim złożeniu wniosku o jego wypłatę stanowiącego załącznik nr 3 do porozumienia. Średni miesięczny przychód na jednego członka rodziny tych pracowników zostanie ustalony na zasadach, które obowiązują przy wypłacie dopłat do wypoczynku.
  6. Wysokość przysługującego świadczenia określa tabela, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

 

więcej na stronie uczelni