Baner - zapraszamy na studia II stopnia

filologiaFilologia

studia stacjonarne, niestacjonarne

Absolwenci specjalności język angielski w biznesie z translatoryką odznacza się wysoką kompetencją lingwistyczną (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka angielskiego. Legitymuje się odpowiednim poziomem wiedzy w zakresie kulturoznawstwa, translatoryki oraz języka fachowego - biznesowego.

Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi* posiada poszerzoną wiedzę z zakresu dydaktyki oraz umiejętność posługiwania się biegle językiem angielskim. Wyposażony jest w wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, a także w praktyczne umiejętności językowe z zakresu języka angielskiego. Interdyscyplinarny charakter studiów daje solidne podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach,  jak również możliwość kształtowania wielu umiejętności praktycznych, zwłaszcza w szczególnej misji jaką jest zawód nauczyciela. Absolwenci przygotowani są do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole ponadpodstawowej.  

*O przyjęcie na tą specjalność mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język angielski, zdobyte w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

filologia polskaFilologia polska, studia stacjonarne 

Filologia polska to prestiżowy i nowoczesny kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), jak też daje praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje szeroką wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe: translatoryczne, medialne, redakcyjno-edytorskie oraz nauczycielskie i logopedyczne. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w nowoczesnej oświacie, sektorze administracji, biznesie, mediach, reklamie i PR oraz w wydawnictwach. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje prawo do kontynuowania rozwoju naukowego na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Specjalność kreatywne pisanie i copywriting. Absolwent jest wyposażony w konkretne sprawności w zakresie kreacji wizerunku, reklamy oraz tworzenia scenariuszy wydarzeń medialnych, artystycznych, kulturalnych i biznesowych. Jest gotowy do podjęcia pracy w sektorze współczesnych mediów, reklamy i biznesu. Specjalność przeznaczona dla osób kreatywnych oraz aktywnych publicznie.  NOWOŚĆ

 
Specjalność translatoryka i kreacja tekstu. Absolwent posiada specjalistyczne umiejętności w zakresie przekładu (do wyboru język angielski i język rosyjski) i jest przygotowany merytorycznie oraz praktycznie do pracy w środowisku wielojęzycznym oraz cyfrowym, szczególnie w sektorze usług tłumaczeniowych, edukacyjnych i biznesie. Specjalność dedykowana osobom, które chcą doskonalić się w zakresie przekładoznawstwa w zakresie wybranego języka obcego.

Specjalność nauczycielska. Absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język polski i język polski jako obcy i jako drugi. 

O przyjęcie na tą specjalność mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język polski, zdobyte w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Specjalności wybierane są przez studentów od drugiego semestru.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

logopedia 

Logopedia, studia stacjonarne

Kierunek jest adresowany do osób, które ukończyły studia licencjackie z logopedii, logopedii z audiologią lub kierunków pokrewnych, posiadają uprawnienia nauczycielskie i chcą zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) są studiami stacjonarnymi o profilu praktycznym i trwają 4 semestry. Umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu zachowań językowych, zaburzeń mowy, słuchu, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, metodologii badań logopedycznych oraz nabycie wielu umiejętności praktycznych. Realizowany jest także moduł psychologiczno-pedagogiczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela.
Proponujemy dwie specjalności: neurologopedyczną i gerontologopedyczną, które umożliwiają zdobycie specjalizacji najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki studiowania – nowy i nowocześnie wyposażony budynek Wydziału Nauk Humanistycznych, w którym mieści się Ośrodek Logopedyczny i Studencka Poradnia Logopedyczna, w sąsiednim budynku świetnie wyposażona, nowoczesna Biblioteka Główna, obok Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej.
Znakomita kadra naukowa, doświadczeni logopedzi praktycy i lekarze gwarantują doskonałe przygotowanie zawodowe.

Absolwent studiów II stopnia logopedii jest przygotowany także do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich oraz do zdobywania odpowiednich specjalizacji regulujących awanse zawodowe pracowników służby zdrowia. 

Ukończenie studiów stanowi podstawę do zatrudnienia we wszystkich placówkach logopedycznych resortu oświaty i zdrowia, mediach oraz prowadzenia prywatnej działalności w ramach usług logopedycznych.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.