>> prezentacja oferty dydaktycznej 


  zapraszamy1

Filologia

 studia stacjonarne, niestacjonarne

 

Absolwenci specjalności język angielski w biznesie z translatoryką odznacza się wysoką kompetencją lingwistyczną (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka angielskiego. Legitymuje się odpowiednim poziomem wiedzy w zakresie kulturoznawstwa, translatoryki oraz języka fachowego - biznesowego.

 

Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi* posiada poszerzoną wiedzę z zakresu dydaktyki oraz umiejętność posługiwania się biegle językiem angielskim. Wyposażony jest w wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, a także w praktyczne umiejętności językowe z zakresu języka angielskiego. Interdyscyplinarny charakter studiów daje solidne podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach,  jak również możliwość kształtowania wielu umiejętności praktycznych, zwłaszcza w szczególnej misji jaką jest zawód nauczyciela. Absolwenci przygotowani są do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole ponadpodstawowej.  


*O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek filologia sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielski mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają uprawnienia nauczycielskie.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

 

 

Filologia polska

 studia stacjonarne 

 

Opis kierunku

 Filologia polska to prestiżowy i nowoczesny kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), jak też daje praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje szeroką wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe: translatoryczne, medialne, redakcyjno-edytorskie oraz nauczycielskie i logopedyczne. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w nowoczesnej oświacie, sektorze administracji, biznesie, mediach, reklamie i PR oraz w wydawnictwach. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje prawo do kontynuowania rozwoju naukowego na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 Specjalność translatoryka i kreacja tekstu (NOWOŚĆ). Absolwent posiada specjalistyczne umiejętności w zakresie przekładu (do wyboru język angielski i język rosyjski) i jest przygotowany merytorycznie oraz praktycznie do pracy w środowisku wielojęzycznym oraz cyfrowym, szczególnie w sektorze usług tłumaczeniowych, edukacyjnych i biznesie. Specjalność dedykowana osobom, które chcą doskonalić się w zakresie przekładoznawstwa w zakresie wybranego języka obcego.

 

 Specjalność filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym. Absolwent jest wyposażony w konkretne sprawności w zakresie  kreacji wizerunku, reklamy oraz tworzenia scenariuszy wydarzeń medialnych, kulturalnych i biznesowych. Zna również w stopniu zaawansowanym języki obce (do wyboru: język angielski lub rosyjski). Jest gotowy do podjęcia pracy w sektorze współczesnych mediów i biznesu. Specjalność dedykowana osobom kreatywnym oraz aktywnym publicznie.

 

              Specjalność język polski z logopedią*. Absolwent ma prawo do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach średnich oraz wykonywania zawodu logopedy w placówkach edukacyjnych, służby zdrowia  i ośrodkach logopedycznych, a także do prowadzenia prywatnego gabinetu logopedycznego. Absolwent przygotowany jest do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.


* O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek filologia polska sp. język polski z logopedią mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów I stopnia tego samego kierunku i specjalności.

Specjalności wybierane są przez studentów od drugiego semestru.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.