Publikacje książkowe pracowników Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Rok 2023
 Okładka Spis treściO książce 
   
   
Rok 2022
OkładkaSpis treściO książce
CL 2022 LINK
„Conversatoria Linguistica”, ROK XIV/2022
 
Redakcja naukowa: dr hab. Beata Żywicka, prof. uczelni
 
„Conversatoria Linguistica” są wydawane jako rocznik przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wersją pierwotną pisma jest wersja papierowa, ponadto udostępniane są artykuły na platformie na stronie internetowej (dotyczy aktualnego numeru oraz wydań archiwalnych). „Conversatoria Linguistica” ze względu na różnorodność poruszanej problematyki cieszą się zainteresowaniem młodych badaczy językoznawców oraz cenionych autorów z różnych ośrodków akademickich, publikujących w czasopiśmie wyniki najnowszych badań z zakresu językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego oraz dyscyplin pokrewnych.
 Neurologopedia Kamila Bigos  LINK
"Neurologopedia w teorii i praktyce". Logopedia - Teoria - Praktyka, cz. 3.
 
Redakcja naukowa: mgr Kamila Bigos
 
Autorzy niniejszego tomu swoje refleksje skupiają wokół zagadnień związanych z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, pamiętając jednak, że za każdym przypadkiem stoi człowiek - niezależnie od wieku. Jego możliwości, doświadczenia i wyjątkowa sytuacja, w której się znajduje z powodu choroby. 
 Stelingowska LSW  LINK
"Literackie Światy Wyobraźni" (Spis treści)
 
Redakcja naukowa: dr Barbara Stelingowska
 
Współczesny zglobalizowany, wielokulturowy i intermedialny świat stawia pytania o formułę nowej humanistyki, w której znoszone są granice między różnymi formami ekspresji. Otwarcie na wielowymiarowość dotyczy również współzależności tekstów oraz ich konotacji kulturowych. 
 inny 2022  LINK
"Inny/Inność we współczesnej literaturze europejskiej"
 
Redakcja naukowa: dr hab. Ludmiła Mnich. prof. uczelni; dr Oksana Blashkiv; dr Walentyna Krupowies
 
Niniejszy tom został poświęcony problematyce Innego i inności w literaturze europejskiej po 1989 roku, który to rok uznaje się za punkt zwrotny w dziejach współczesnej Europy. Po ponad trzydziestu latach od owego przełomu rozpoznajemy kondycję współczesnego świata jako świata w kryzysie (pandemia, izolacja, niepewna przyszłość, wojna). Z tego rozpoznania zrodziła się myśl o potrzebie literaturoznawczego spojrzenia na inność i opisania jej wielopostaciowej obecności w literaturze współczesnej.
 fraszki  
"Metamorfozy Fraszki. Od renesansu do współczesności"
 
Redakcja naukowa: dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni; dr hab. Andrzej Boekowski, prof. uczelni
 
(...) niniejszy tom jest jedynie próbą zmierzenia się z niezwykle trwałą oraz żywotną obecnością „fraszki” i „fraszkopisarstwa” w literaturze polskiej po dziś dzień. Można mniemać, iż pisanie drobnych, żartobliwych wierszy, to z jednej strony emanacja tradycji antycznej w kulturze polskiej, z drugiej natomiast niezwykle trwały element rodzimego życia literackiego. W odróżnieniu od wielu gatunków literackich, które przepadły w głębinach dziejów historii literatury, fraszka zadziwia swą elastycznością formalną oraz zdolnością aktualizacji i transmisji znaczeń niezależnie od zmieniających się prądów czy epok.
 806  LINK
"Cognitive semantics and onomasiological lexicography: the theory and practice of designing thematic dictionaries"
 
Autor: dr Jarosław Wiliński
 
Publikacja dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem tematycznych słowników onomazjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem słowników o charakterze pedagogicznym. książka łączy tematykę leksykograficzną z podejściem do badań językiem wypracowanym w ramach językoznawstwa kognitywnego. Autor precyzuje dwa nadrzędne cele publikacji: przedstawienie teoretycznych podstaw tworzenia słowników onomazjologicznych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu semantyki kognitywnej oraz zaprezentowanie alternatywnych sposobów tworzenia haseł słownikowych w oparciu o wybrane modele/teorie wypracowane przez językoznawstwo kognitywne. (Fragment recenzji dr hab. Agnieszki Kalety prof. UJK).
 
 
 799  LINK
"Leksyka i frazeologia socjolektu biegaczy nieprofesjonalnych"
 
Autor: dr Agnieszka Kijak
 
Rozprawa jest opisem słownictwa tworzonego i użytkowanego przez biegaczy nieprofesjonalnych, czyli takich - jak pisze autorka - "którzy uprawiają sport niezawodowo i nie jest on źródłem ich dochodów" oraz "których aktywność nie ma charakteru czysto rekreacyjnego, ale też nie jest podejmowana wyczynowo". Autorka stawia tezę, że bieganie staje się coraz bardziej popularne jako sposób spędzania wolnego czasu, i że osoby preferujące taki styl życia tworzą odrębne środowiskowe słownictwo. (Z recenzji prof. dr hab. Ewy Kołodziejek).
Conv okł LINK
"Conversatoria Litteraria", Tom 16 Nr XVI (2022): Postać ojca w literaturze, kulturze i języku
 
Redakcja naukowa: dr Ewa Kozak
 Zaniewicz okladka  LINK
 "Metaphors of economy: a cognitive study of English and Polish economic discourse"
 
Autor: dr Elżbieta Zaniewicz
 
Metafory konceptualne i amalgamaty są skutecznymi mechanizmami poznawczymi, które często mają swoje zastosowanie w popularnym i naukowym dyskursie gospodarczym: w tekstach dziennikarskich i akademickich, które dotyczą bieżących spraw gospodarczych, i które są skierowane zarówno do laików, jak i ekspertów w dziedzinie ekonomii. Zdaniem McCloskey'a (1986: 75) „każdy krok w rozumowaniu ekonomicznym (...) jest metaforyczny”. Jednak wciąż niewiele badań językoznawczych dotyczy retoryki w ekonomii. Niniejsza rozprawa poświęcona jest zagadnieniu konceptualizacji zjawisk gospodarczych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest zbadanie, w jaki sposób struktury językowe, takie jak metafora konceptualna i integracja pojęciowa, są wykorzystywane w dyskursie ekonomicznym i przyczyniają się do lepszego rozumienia ekonomii. Warto zauważyć, iż Teoria Metafory Konceptualnej stanowi podłoże dla myśli ekonomicznej, a Teoria Amalgamatów leży u podstaw terminologii i modeli ekonomicznych. Powyższa analiza ma służyć wyodrębnieniu systemów metafor konceptualnych i sieci przestrzeni mentalnych, które umożliwiają nam zrozumienie świata biznesu. 
 Miedzy literatura a polityka  LINK
"Między literaturą a polityką: ewolucja ustrojowa w Królestwie Sycylii oraz jej obraz w pisarstwie epoki"
 
Autor: dr Katarzyna Kozak
Childrem Literature Review LINK
"Children’s Literature Review: Reviews, Criticism, and Commentary on Books for Children and Young People Vol. 250"
 
Redakcja naukowa: Carol E. Schwartz, dr Maxim Shadurski
 FENOMENY  LINK
"Fenomeny. Literatura, kultura, sztuka i media" / Perspektywy Ponowoczesności, tom XII
 
Redakcja naukowa: dr Barbara Stelingowska
 Oledzka Nazewnictwo  LINK
"Nazewnictwo miejskie Siedlec od XVII w. do lat 20. XXI w."
 
Autor: mgr Monika Olędzka
 Mroczynska Dictionary  LINK
"Towards a dictionary of legal English collocations"
 
Autor: dr Katarzyna Mroczyńska; dr Tomasz Michta
 ŻYWICKA  LINK
 I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny. T. 4 "Nazwy wartości i koncepty kulturowe: hierarchie i rekonstrukcje"
 
Redakcja naukowa: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska; Joanna Szadura; dr hab. Beata Żywicka, prof. uczelni
 Miasto  LINK
"Miasto potencjalne: Warszawa w latach 1945-1980 w wybranych utworach prozy polskiej"
 
Autor: dr Piotr Prachnio
Rok 2021
 Okładka  Spis treści  O książce
 elin 2021  LINK
"Mila Elin. Poezje i szkice o poezji"
 
Autor: dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni
 
Pozorna sprzeczność wewnętrzna stwierdzenia zawartego w podtytule niniejszego szkicu ilustruje paradoksalną sytuację, w jakiej znalazła w momencie debiutu dwudziestoletnia początkująca poetka z Warszawy na wiosnę roku 1972. Wiersze ogłoszone w "Zwrotnicy", piśmie o uznanej i ugruntowanej renomie, wskazywały na jej akces do grupy literackiej, która w drugiej połowie lat dwudziestych minionego wielu stanowiła najbardziej radykalne skrzydło obozu rewolucyjnych zmian w sztuce.
 784  LINK
 "Struktura i język rozmowy w afazji akustyczno-mnestycznej"
 
Autor: mgr Adrianna Urban
 
Rozprawa jest monograficznym opisem zachowań językowych osoby po przebytym udarze lewej półkuli mózgu oraz analizą budowanych przez nią tekstów dialogowych. Autorka dokonuje wszechstronnego studium przypadku 69-letniej pacjentki z afazją mając nadzieje, iż praca będzie stanowiła źródło praktycznych rad z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej / neurologopedycznej w przypadku osób po incydentach neurologicznych. Z recenzji wydawniczej prof.dr.hab Stanisława Grabiasa: Nikt poza Adrianną Urban takiej analizy nie proponował. Autorka zastosowała w nim nową metodologię badawczą wynikającą ze współczesnego opisu interakcji.
 776  LINK
"Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej". Logopedia - Teoria - Praktyka, cz. 2.
 
Redakcja naukowa: dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni
 
W skład tomu wchodzą teksty autorstwa reprezentantów wielu ośrodków naukowych, językoznawców, lekarzy, jak również terapeutów-praktyków którzy w codziennej pracy pomagają w usuwaniu różnych zaburzeń komunikowania się szerokim rzeszom pacjentów. Monografię tę należy uznać za cenny głos, wpisujący się w istotny, interesujący badawczo, ale też o dużej wartości aplikacyjnej, nurt badań narracji. (z recenzji dr hab. Katarzyny Kaczorowskiej-Bray).
 obraz 2023 01 02 142720427  
"Opóżnienia rozwoju mowy u dzieci z płodowym zespołem alkoholowym"
 
Autor: dr Marta Krakowiak
 
Publikacja dotyczący syndromu FAS, czyli zespołu nieprawidłowości stwierdzanych u niektórych dzieci kobiet pijących alkohol w czasie ciąży. Uszkodzenia płodu spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania dziecka, a więc sfery motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Wśród tych deficytów istotne miejsce zajmują problemy językowe, na które autorka zwróciła szczególną uwagę, prezentując wyniki przeprowadzonych badań.
 cover issue 150 pl PL  LINK
"Conversatoria Litteraria" Tom 15 Nr XV (2021): Postać mężczyzny w literaturze, kulturze i sztuce
 
Redakcja naukowa: dr Ewa Kozak
 761  LINK
"Nomina actionis: эволюция периферийных словообразовательных категорий в эпоху глобализации"
 
Autor: dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. uczelni
 
Monografia autorstwa Eleny Koriakowcewej, prof. UPH w Siedlcach,  traktuje o aktualnych problemach współczesnego stanu i dynamiki rozwoju słowotwórstwa i słownictwa słowiańskiego – przede wszystkim rosyjskiego, polskiego i czeskiego – w ujęciu porównawczym. Wybór tematu monografii nie był przypadkowy i został podyktowany tym, że na jakościowe zmiany w językach etnicznych i odzwierciedlenie w nich obrazu globalizującego się świata najszybciej i najwyraźniej reaguje “intelektualna”, abstrakcyjna część słownictwa. Tworzenie rzeczowników abstrakcyjnych, przede wszystkim – nomina actionis – pozwala na świadomą kontrolę nad procedurami kognitywnymi, w tym także – nad wyborem środków słowotwórczych z repertuaru języka ojczystego, nad użyciem formantów zapożyczonych w zależności od sytuacji społeczno-kulturowej lub od uwarunkowanej nią mody językowej. Autorka udowadnia, że badanie neoderywatów powinno być związane z analizą aktywnych międzykulturowych i międzyjęzykowych kontaktów, mających miejsce w warunkach globalizacji, “globanglizacji” i “eurolatynizacji”, więc w tym celu przeprowadza kompleksową analizę modeli słowotwórczych, opartą na bogatym materiale leksykalnym.
Monografia „Nomina actionis: ewolucja peryferyjnych kategorii słowotwórczych w dobie globalizacji” jest ważną pozycją dla slawistów-lingwistów i to nie tylko dla tych, którzy badają rozwój słowotwórstwa. Rozpatrywane przez Koriakowcewą neoderywaty traktowane są jako jednostki leksykalne – autorka bierze pod uwagę nie tylko ich znaczenie realne, ale rozważa także  ich kontekst pragmatyczny. Można zatem powiedzieć, że jest to warta uwagi propozycja analizy leksyki w perspektywie historycznej, ukierunkowana oczywiście na zagadnienie natury słowotwórczej.
Z recenzji wydawniczej dra hab. Ludwiga Selimskiego, prof. em. UŚ
 Sanzarewska okładka  LINK
"Vasil’ Ŝurat âk fìlolog ta perekladač u kontekstì pol’sko-ukraïns’kih vzaêmin"
 
Autor: dr Natalia Sanżarewska-Chmiel
 Oblicza meskosci  LINK
 "Oblicza męskości w literaturze i sztuce"
 
Redakcja naukowa: dr Ewa Kozak; dr Walentyna Krupowies; dr Adriana Pogooda-Kołodziejak
 owady okladka  LINK
"Owady w literaturze, kulturze, języku i mediach"
 
Redakcja naukowa: dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni; dr Ewa Borkowska, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak
 faryno  LINK
"Семантизация - концептуализация - смысл: сборник в честь 80-летия Профессора Ежи Фарыно"
 
Redakcja naukowa: dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni; Sergej Aleksandrovič Gončarov
Rok 2020
 Okładka książki  spis treści  O książce
 shadurski utopia okładka  LINK
"The Nationality of Utopia. H. G. Wells, England, and the World State"
 
Autor: dr Maxim Shadurski
 Polki za granicą okładka  LINK
"Polki za granicą, cudzoziemki w Polsce"
 
Redakcja naukowa: dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
 Feomen emigracji  LINK
"Феномен русской эмиграции"
 
Redakcja naukowa: dr Oksana Blashkiv, dr hab. Roman Mnich, prof. uczelni
 Logopedia tom 1  LINK
 "Logopedia od teorii do praktyki" Tom 1
 
Redakcja naukowa: dr Marta Krakowiak
 SPOWIEDZ I KAZANIE  LINK
"Spowiedź i kazanie w kulturze i literaturze"
Redakcja naukowa: dr Ewa Kozak; dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
 
Spowiedź i kazanie niosą ze sobą, jak powszechnie wiadomo, unikalne doświadczenie kulturowe, zgromadzone w trwającej ponad dwa tysiące lat historii chrześcijaństwa. Tradycja spowiedniczo-kaznodziejska, zapoczątkowana przez Świętego Augustyna, przyswojona na kontynencie europejskim przez różne kultury, nieustannie rozwijana i przekształcana, pozostaje żywotna od wielu stuleci. W epoce średniowiecza, jako ważne aspekty życia religijnego, spowiedź i kazanie stały się dla literatury niezwykle pożądanymi gatunkami. Stopniowe odchodzenie od średniowiecznych kanonów religijnych w latach późniejszych przyczyniło się do kształtowania spowiedniczych i kaznodziejskich fenomenów jako samodzielnych estetycznie zjawisk, które do tej pory budzą trwałe zainteresowanie zarówno czytelników, jak i badaczy. Wśród ostatnich znajdują się autorzy artykułów zamieszczonych w niniejszej monografii, którzy zaprezentowali problem spowiedzi i kazania zarówno na przestrzeni wieków, jak i na podstawie źródeł o odmiennych poetykach.
 Postac  LINK
"Postać literacka na pograniczach kultur (tekst – przekład – muzyka)"
 
Redakcja naukowa: dr Barbara Stelingowska; dr Ewa Borkowska
 ptaki  LINK
"Ptaki w literaturze, kulturze, języku i mediach"
 
Redakcja naukowa: dr Ewa Borkowska; dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni; mgr Maria Długołęcka-Pietrzak; dr Barbara Stelingowska
 Blashkiv Szpengler  LINK

 "Освальд Шпенглер и славяне: коллективная монография"

 

Redakcja naukowa: dr Oksana Blashkiv, dr hab. Roman Mnich, prof. uczelni

 jastrzebski okladka  LINK
"The Idea of sacred time and space in Elizabeth Ann Scarborough’s "Nothing sacred" and "Last refuge"
 
Autor: dr Marek Jastrzębski
 Vorontsova okładka  LINK
 "Мы связаны, поляки, давно одной судьбою…": Польский текст русской культуры в поэзии второй половины ХХ века (1945–1991 гг.)
 
Autor: dr hab. Kristina Vorontsova, prof. uczelni
 Stolarek  LINK
"Spatial, temporal and identity labyrinths in american and french metaphysical detective novels"
 
Autor: dr hab. Joanna Stolarek, prof. uczelni
     
Rok 2019
Okładka książki Spis treści O książce
 Krupowies  LINK
"Przeszłość zapisana w literaturze. Historia i historyczność w powojennej powieści kresowej"
 
Autor: dr Walentyna Krupowies
 
 
Przestępczynie Walęciuk-Dejneka LINK
"Literackie przestępczynie. Obrazy kobiecych demonów w wybranych utworach polskich: szkice"
 
Autor: dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
 
 
 Kolbusz-Buda Okładka  LINK
"Złożenia syntetyczne w języku polskim. Analiza formalna"
 
Autor: dr Joanna Kolbusz-Buda
 mnich  LINK
"Шекспир в русской теории первой половины ХХ века"
 
Autor: dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni
 Bryzek Vademecum  LINK
 "Vademecum nauczyciela. Wdrażanei podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej"
 
Autor: dr Renata Bryzek; Wioletta Kozak
 LPK Dejneka  LINK
"Literackie Portrety Kobiet. Wybór źródeł. Władcze, bezsilne, zdradliwe..."
 
Autor: dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni; mgr Magdalena Grunt; mgr Łukasz Kucharczyk
 Grabias Okładka  LINK
"Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii"
 
Autor: prof. Stanisław Grabias
 Bryzek Lekcje okładka  LINK
"Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Poradnik dla nauczycieli"
 
Autor: dr Renata Bryzek; Wioletta Kozak
 Kur Stelingowska Radość  LINK
"Radość w kulturze: przejawy, motywy, źródła"
 
Redakcja naukowa: dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. uczelni; dr Barbara Stelingowska
 
 
 Kur Stelingowska Wielość  LINK
"Literatura i wielość kultur"
 
Redakcja naukowa: dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. uczelni; dr Barbara Stelingowska
 Komornicka Okladka II v2 RGB  LINK
 "Poezja "idylliczna" Marii Komornickiej. Dialog, idylla i romans; T. 2"
 
Autor: dr Barbara Stelingowska
 Pies okładka LINK 
"Pies w literaturze, kulturze, języku i mediach"
 
Redakcja naukowa: dr Ewa Borkowska; dr hab. Andrzej Borkowsk, prof. uczelni; mgr Maria Długołęcka-Pietrzak; dr Barbara Stelingowska; dr Ewa Kozak
dramaturgia słownik LINK
"Экспериментальный словарь новейшей драматургии"
 
Redakcja naukowa: Sergej Petrovič Lavlinskij; dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni
 rojny i gwarny blask kultury  LINK
"Rojny i gwarny blask kultury: literacka varietas i historyczne multum tekstów"
 
Autor: dr hab. Antoni Czyż, prof. uczelni
 Z polskim słowem  LINK
"Z polskim słowem ćwiczenia gramatyczno-leksykalne dla obcokrajowców"
 
Autor: dr hab. Joanna Kuć, prof. uczelni
 0273002195980  LINK
"Zofia Kossak i jej czasy"
 
Redakcja naukowa: dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. uczelni; Lucyna Sadzikowska
 Wieczorek Humour In Relevance  LINK
"Humorous and non-humorous effects in sitcoms a relevance-theoretic perspective"
 
Autor: dr Magdalena Wieczorek
     
   Rok 2018
 Okładka książki Spis treści   O książce
     
     
     
     
     
 
 
 

2018


 

Okładka Przestrzenie

Spis treści

Okładka Folk Image of Woman
Spis treści 

 

Okładka A ja jestem córką czarownicy

 spis treści

strona redakcyjna

Okładka Człowiek natura cywilizacja
Wydawnictwo UPH

 

Okładka Interdyscyplinarny słownik terminologiczny

Wydawnictwo UPH

Okładka Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty cz.1

Wydawnictwo UPH

 

Okładka Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty cz.2

Wydawnictwo UPH

 

Okładka Awangarda mniej znana

Wydawnictwo UPH

 

Okładka Globalizacja w języki słowiańskie

Spis treści

Wydawnictwo UPH

 

Okładka Męskie światy w życiu kobiet

 Spis treści

 

Okładka W świecie kobiecej korespondencji prywatnej i publicznej

 Spis treści

 

 

Okładka Absolwent absolwentka
Spis treści

 


2017


 

000000000w

 Spis treści

 

000000000z

 Spis treści

 

0000000aa

 Spis treści

 

000000a
Spis treści

 

00000a

 Spis treści

 

tworczosc kobiet

 Spis treści

 


2016


 00001 m

 Spis treści

 

 0000 publiczne

 Spis treści

 

 00001 r

 Spis treści 

 

 00 kuc

 Spis treści

 

 1 2

 Spis treśći tom 1

Spis treści tom 2

O tomach

 

0001E Kur

 

00kor aut

 Spis treśći

O książce

 

starosc

 SPIS TREŚCI

 

antolog okladka

 Spis treści

 

 samotnosc okladka

Spis treści

 


2015


0Pliszka okadka

Spis treści

 

2basia oklad

Spis treści

 

 

1rom oklad

 

 

niepokorne 

Spis treści

 

 Proza

Spis treści

 

 

Poezja

 Spis treści

 

 literackie portrety

 Spis treści

 

SPORT OKLADKA

 Spis treści

 

uwiezone w grzecz

 SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

 

tozsamosc

 SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

 

samotnosc

 SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

 

arach okladka

 Spis treści

 

ludowy obraz

 Beata Walęciuk-Dejneka

Ludowy obraz kobiety - perspektywa inności

Siedlce 2014

Zainteresowanie tradycyjną kulturą ludową, jej przejawami i modelami, a także realizacjami literackimi jest wciąż aktualne i intryguje współczesnych badaczy, nie tylko historyków, antropologów, literaturoznawców, czy folklorystów, ale i specjalistów z innych dziedzin. To głównie egzotyka, różnorodność, odmienność wyobraźni, poszukiwania „wyidealizowanego i wytęsknionego […] utraconego raju, jakim zdaje się być świat ludów i plemion prymitywnych” oraz „zmęczenie cywilizacją postępu i nadmiarem informacji” stanowią o atrakcyjności w podejmowaniu tychże tematów i zagadnień w naukowej eksploracji i konkretyzacji. Nie do końca opracowany pozostawał w tej dziedzinie temat ludowego obrazu kobiety, w ujęciu interdyscyplinarnym (w obszarze folklorystyki jako nauki o werbalnych i niewerbalnych formach podawczych oraz w obszarze literaturoznawstwa), dla którego bazą materiałową stały się zarówno teksty folkloru, jak i literatury (inspirowane folklorem).

“książka (…) w oryginalny sposób ujmuje problem naukowy na płaszczyźnie folklorystyki i literaturoznawstwa. Język opracowania jest przejrzysty, styl poprawny. Tok wywodów opiera się na rzeczowych argumentach, które są dobrze udokumentowane w przypisach. Opracowanie winno jak najszybciej zostać opublikowane, przede wszystkim ze względu na konieczność wypełnienia luki w obszarze badań nad portretem kobiety, jak również z powodu (…) niekwestionowanych wartości, jakie wnosi na płaszczyznę kultury w ogóle. Praca jest niezwykle cenna dla przyszłości badań naukowych nad podejmowaną tematyką, ale również ma szansę pozyskać szeroki krąg czytelników ze względu na przystępność tekstu, szczegółową eksplikację wszelkich zjawisk i postaci charakterystycznych dla różnych kultur oraz interesujący tok wywodów”.

(z recenzji wydawniczej ks. dr. hab. Zdzisława Kupisińskiego, SVD, prof. KUL)

 

 “(…) praca opiera się na bogatym materiale źródłowym, którym są głównie badania etnologiczne. (…). Autorka książki w sposób umiejętny wykorzystała także literaturę piękną – poezję (np. mało przywoływane przez badaczy literatury wiersze Bohdana Zaleskiego, Kazimierza Przerwy Tetmajera) oraz prozę, niektóre powieści (np. fragmenty „Chłopów” Wł. Reymonta, opowiadania Tetmajera). (…).

Trzeba przede wszystkim docenić olbrzymi wysiłek włożony w napisanie tej pracy oraz dużą wiedzę, jaką z pewnością dysponuje Autorka, dotyczącą różnych zagadnień związanych z rozumieniem natury kobiet w kulturze ludowej i w mentalności tych pisarzy i badaczy, którzy ją opisywali (…).Książka ma charakter naukowy i twórczy, i z pewnością spotka się z zainteresowaniem wielu uczonych i tych wszystkich, którzy interesują się dziejami polskiej i słowiańskiej kultury i literatury”.

 (z recenzji wydawniczej dr. hab. Ryszarda Polaka, prof. AWF Biała Podlaska/Warszawa)

 

 

Русский язык в деловой коммуникации//Język rosyjski w komunikacji biznesowej (redakcja naukowa - Elena Koriakowcewa). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce, 2012, 268 stron.Autorzy: dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. nzw. UPH w Siedlcach; Ljuba Mrověcová (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy); Jaroslava Celerová (Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Czechy)

„Język rosyjski jest najważniejszym, obok angielskiego i niemieckiego, językiem używanym w handlu międzynarodowym polskich firm. Wydanie tej pozycji w języku rosyjskim wypełnia lukę na rynku księgarskim. Jest to nie tylko znakomity podręcznik akademicki, ale i opracowanie praktyczne, które będzie przydatne w firmach, zajmujących się działalnością biznesową… Bogaty zasób słownictwa, wyrażeń związanych z poszczególnymi tematami przyczyni się niewątpliwie do pogłębianiu wiedzy w zakresie rosyjskiego języka biznesu. Na podkreślenie zasługuje bogaty leksykalnie materiał obejmujący kluczowe tematy w sferze biznesowej. Występujące w książce wzory korespondencji handlowej pozwolą na zapoznanie się z tematem oraz doskonalenie umiejętności tworzenia zapytań ofertowych i zawierania kontraktów z partnerem rosyjskim. Z książki skorzystają niewątpliwie  studenci uczelni wyższych, słuchacze kursów językowych z zakresu rosyjskiego języka biznesu, ci wszyscy, którzy chcieliby opanować język rosyjski w zakresie szeroko rozumianej komunikacji biznesowej i korzystać z tej wiedzy w swej pracy, wszyscy, którzy utrzymują lub chcą zawrzeć stosunki handlowe  z rosyjskimi partnerami, a także wszyscy, którym potrzebna jest znajomość języka rosyjskiego w sferze biznesu, którzy chcą rozszerzyć  i uzupełnić wiedzę z tego zakresu.”


(Z recenzji prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej, Kierownika Zakładu Języka Rosyjskiego Biznesu  Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski)

 

 

 

Beata Walęciuk-Dejneka: Inny obraz feminy.
stowrzyszenie tutajteraz, Instytut Filololgii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej

Zamów on-line

Żeńskie demony odsłaniają mechanizmy behawioralne kobiet „lubieżnych” niebezpiecznych i „krwawych heroin”, które, jak słusznie zauważa Autorka opracowania, należy traktować jako personifikację demonicznej feminy. Kobiece demony – uwodzicielki wpisują się w romantyczny świat tajemniczych czarów i dziwów, odsyłają do gry wyobraźni, imaginacji oraz iluzji, ale też symbolizują destrukcyjność, pożądanie, miłosną tęsknotę (modernizm). Powyższe tezy zostały w sposób żywy i erudycyjny (w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu) rozwinięte i udokumentowane. (…) w sposób wnikliwy i kompetentny Autorka przestudiowała ludowy aspekt inności/Innego, problem który jest obecnie jednym z ważniejszych tematów literackich, wychodzących poza obręb literatury i otwierających perspektywę badań interdyscyplinarnych. Przy czym uczyniła to z dużą znajomością rzeczy w zakresie teorii badań folklorystyczno-literackich, metodologii naukowej, oraz w zakresie umiejętności interpretacyjnych różnych tekstów kultury.

(z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Danuty Szymonik)

Przekazany mi do recenzji maszynopis odzwierciedla krąg zainteresowań reprezentowanych przez Autorkę. Z uwagi na rodzaj tematyki oraz sposób jej naukowego opisu wpisuje się on w koncepcję badań komparatystycznych, łączących dzieła przynależne do literatury pięknej wraz z zapisami badaczy folklorystycznych. Z tej racji zasługuje on na szczególną uwagę, gdyż tego rodzaju opracowań naukowych nie ma zbyt wiele. Jest to rozprawa stricte naukowa, lecz kręgu odbiorców nie zawężałabym do grona literaturoznawców czy folklorystów. Uważam, że przedstawiciele innych dyscyplin nauk humanistycznych czy społecznych mogą odnaleźć w niej przyczynki do interesujących ich zagadnień.

(z recenzji wydawniczej dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby)

 

 

 Okładka Życie intelektualne i kulturalne Siedlec

 strona tytułowa
spis treści
posłowie

Przy współudziale Instytut Filololgii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej i stworzyszenia tutajteraz ukazała się monografia "Życie literackie i kulturalne Siedlec. Tradycja i wspólczesność."Książka ukazuje miasto o rozległym, okresu renesansu sięgającym rodowodzie, świetne w epoce oświecenia (za sprawą księżnej Aleksandry Ogińskiej i jej dworu), ważne dla regionu południowego Podlasia jako środek edukacji (uczniem dzisiejszego I Liceum był Bolesław Prus), także akademickiej, a dziś siedzibą Uniwersytetu. Bywali w Siedlcach poeci Franciszek Karpiński, Tpomasz Kajetan Węgierski... Po II wojnie światowej osiadł tu i tworzył lotnik i pisarz Bohdan Arct. Zjawisk kulturowo doniosłych było i jest więcej. Tak postrzegane Siedlce mogą być słusznie uznane za jedno z ważnych miejsc kultury polskiej. (z recenzji prof. nzw. dr hab. Antoniego Czyża) Przestrzeń kulturową tworzą ludzie, którzy pozostawiaja po sobie teksty, dzieła sztuki. Największą wartością ziemi siedleckiej są bez wątpienia jej mieszkańcy - nie tylko cvi, o których myslimy już w czasie przeszłym. To im zawdzięczamy, kim dzis jesteśmy, gdzie mieszkamy, co robimy. Nniniejszy tom dedykowany jest wsyztskim tym, którzy włozyli swoja pracę i serce w rozwój tego miasta, a imiennie - dwóm wybitnie zmarłym już, regionalistom. Książka ukazuje miasto o rozległym, okresu renesansu sięgającym rodowodzie, świetne w epoce oświecenia (za sprawą księżnej Aleksandry Ogińskiej i jej dworu), ważne dla regionu południowego Podlasia jako środek edukacji (uczniem dzisiejszego I Liceum był Bolesław Prus), także akademickiej, a dziś siedzibą Uniwersytetu. Bywali w Siedlcach poeci Franciszek Karpiński, Tomasz Kajetan Węgierski...Po II wojnie światowej osiadł tu i tworzył lotnik i pisarz Bohdan Arct. Zjawisk kulturowo doniosłych było i jest więcej. Tak postrzegane Siedlce mogą być słusznie uznane za jedno z ważnych miejsc kultury polskiej. (z recenzji prof. nzw. dr hab. Antoniego Czyża) Przestrzeń kulturową tworzą ludzie, którzy pozostawiaja po sobie teksty, dzieła sztuki. Największą wartością ziemi siedleckiej są bez wątpienia jej mieszkańcy - nie tylko ci, o których myślimy już w czasie przeszłym. To im zawdzięczamy, kim dzis jesteśmy, gdzie mieszkamy, co robimy. Nniniejszy tom dedykowany jest wszystkim tym, którzy włożyli swoją pracę i serce w rozwój tego miasta, a imiennie - dwóm wybitnie zmarłym już, regionalistom.

 

 

 

 

Elżbieta M. Kur


"Tygodnik Powszechny" wobec problemów edukacji polonistycznej w latach 1945-1989 (na tle polityki oświatowej)