➡️ Studenckie Koło "Humanista – Artysta" działa w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH od grudnia 2019 roku. Opiekunami Koła są dr Natalia Sanżarewska-Chmiel i dr Barbara Stelingowska. Organizacja pomaga studentom rozwijać naukowe i artystyczne zainteresowania. Członkowie Koła biorą udział w międzynarodowych konferencjach studenckich oraz wydarzeniach artystycznych.

-12  marca 2020 roku nasze Koło dołączyło do międzynarodowej konferencji  «Искусство слова в диалоге культур: проблемы компаративистики», organizowaną przez Państwowy Uniwersytet im. A.S. Puszkina w Brześciu (Białoruś)


-18 marca 2020 roku grupa studentów naszego Koła wzięła udział on-line w międzynarodowej naukowej konferencji „Сrossing the Boundaries. Linguistics and Intercultural Communication” organizowanej przez uniwersytet Nauk Humanistycznych i Społecznych w Petersburgu (Rosja)


Najbliższa planowana akcja: internetowy wernisaż artystyczny „Wiosna w moim sercu” (maj 2020)


 

➡️ Koło Naukowe Komparatystyki Literackiej, Teatru i Form Audiowizualnych

 

Koło działa w IJiL UPH od listopada 2019 r. i prowadzi działalność w zakresie badań porównawczych.

W roku 2020 w ramach współpracy Koła z organizacjami pozarządowymi przygotowywana jest konferencja „Ach te muchi, Ach te muchi…” Owady w literaturze, kulturze, języku i mediach (razem z IKRiBL oraz MSCDN). Członkowie Koła przygotowują również projekt książki mówionej (audiobook) z tekstami pisarzy współczesnych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich studentów IJiL UPH.


➡️ Naukowe Koło Tłumaczeń Studentów Anglistyki


➡️Koło Naukowe Polonistów 


➡️The Theatre Group 

The Theatre Group is an extracurricular activity for those interested in developing there acting as well as language skills and aims to build confidence and creativity. The meetings largely take the form of a theatre workshop in which students participate in role playing games, readings and work on specific approaches to stage and audio drama. There is also the opportunity for participants to work on larger projects, such as a full-length stage play or audio drama


➡️ Naukowe Koło Logopedyczne UPH 

 

 

Opiekun naukowy Koła: dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

(w roku akademicki 2018/2019 oraz 2019/2020 w zastępstwie mgr Adrianna Urban-Madziar)

Prezes Koła:Aleksandra Abramczyk

Naukowe Koło Logopedyczne działa przy Ośrodku Logopedycznym już od 2002 roku. Jego założycielem jest dr hab. Alina Maciejewska, prof. UPH. Członkami Koła są studenci Filologii polskiej z/s język polski z logopedią, studenci Logopedii z audiologią oraz studenci różnych kierunków pedagogicznych naszej uczelni. Członkowie Naukowego Koła Logopedycznego angażują się w poznawanie warsztatu pracy logopedy i zgłębiają wiedzę z zakresu logopedii poprzez współpracę z Oddziałem Terenowym Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Siedlcach. Dowodem ich aktywności poznawczej jest udział w spotkaniach, warsztatach, wykładach organizowanych przez OT PTL.

Celem działalności NKL jest: rozwijanie zainteresowań naukowych w zakresie logopedii szkolnej, klinicznej, artystycznej, neurologopedii, gerontologopedii, rozwijanie umiejętności badawczych i praktycznych osób zainteresowanych pracą w zawodzie logopedy lub pracą z osobami z zaburzeniami mowy, własny rozwój świadomości metajęzykowej.

Członkowie Koła uczestniczą w krajowych logopedycznych konferencjach naukowych oraz biorą czynny udział w studenckich konferencjach naukowych. Aktywnie angażują się w badania naukowe prowadzone w Ośrodku Logopedycznym, prowadzoną tam działalność tj. organizacja konferencji naukowych, wykładów otwartych, seminariów naukowych.

Praca w Kole pozwala studentom na:

 • rozwijanie zainteresowań naukowych z zakresu komunikacji językowej i jej zaburzeń,
 • pogłębianie i weryfikację wiedzy w praktyce (prace badawcze),
 • rozwijanie własnych umiejętności komunikacyjnych przydatnych w zawodzie nauczyciela (np. praca nad emisją głosu i dykcją),
 • poznawanie praktyki logopedycznej,
 • poznawanie metod wspomagających terapię logopedyczną,
 • rozwijanie wiadomości o języku, akwizycji języka i trudnościach językowych w różnych zaburzeniach mowy.

Członkowie NKL biorą czynny (wygłaszanie referatów, prezentacja posterów naukowych) i bierny udział w narodowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, organizują i prowadzą spotkania naukowo-szkoleniowe, biorą udział w wykładach otwartych, warsztatach i szkoleniach. Ponadto biorą udział w wizytach studyjnych:

- wizyta studyjna w Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach (26.08.2016),

- wizyta studyjna członków koła w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu UW w Warszawie – cel zapoznanie się z badaniami z wykorzystaniem artykulografu – wykład i prezentacja dr hab. Anita Lorenc (04.06. 2018).

Pozostała działalność:

 • coroczna organizacja odchodów Europejskiego Dnia Logopedy na UPH w Siedlcach i organizacja bezpłatnych porad logopedycznych dla studentów UPH w Siedlcach w ramach
 • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 w Siedlcach – ocena konkursu recytatorskiego, członkowie koła wchodzili w skład jury konkursu (20.11.2013),
 • Spotkania integracyjne Naukowego Koła Logopedycznego UPH i Naukowego Koła Know Surditas
 • czynny udział członków koła w organizacji Jubileuszu prof. dra hab. Stanisława Grabiasa (13.12.2013),
 • praca w komitecie organizacyjnym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Diagnoza a terapia w logopedii” (03-04.06.2016), „Narracja w logopedii” (28-29.09.2018)
 • uczestnictwo w projekcie „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” realizowanego od 1 marca 2016 r. do 30 września 2016r.,
 • warsztaty doskonalące umiejętności zawodowe, komunikacyjne, superwizje, praca w zespołach ds. zaburzeń językowych 2017/2018.
 • pomoc w organizacji akcji Kilometry Dobra - SPONiA Węgrów (2019/2020)

Promocja Koła oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego:

- promocja Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UPH oraz pomoc w organizacji Dni Otwartych UPH w Siedlcach

Współpraca z innymi organizacjami, jednostkami Uczelni:

Współpraca z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UPH w Siedlcach.

Współpraca ze Studenckim Naukowym Kołem „Know Surditas.

Współpraca ze Studencką Poradnią Logopedyczną UPH w Siedlcach.

Współpraca z Oddziałem Terenowym Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym SPONiA - Węgrów.


➡️ Koło Naukowe Osób z Wadą Słuchu KNOWS "Surditas" 

opiekunem jest mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk
➡️ Studencka Poradnia Logopedyczna UPH 
 

            Od 6 lat w Ośrodku Logopedycznym działa bardzo efektywnie Studencka Poradnia Logopedyczna, w której pod kierunkiem wykwalifikowanych logopedów praktyków, pracowników uczelni, usługi diagnostyczno-terapeutyczne (w ramach wolontariatu) świadczą studenci logopedii z audiologią. Dostępność pomocy i materiałów dydaktycznych sprzyja rozwojowi naukowemu i zawodowemu naszych studentów oraz zdobywaniu umiejętności badawczych oraz diagnostyczno-terapeutycznych podczas pracy w Studenckiej Poradni Logopedycznej, która korzysta z pomocy terapeutycznych ośrodka logopedycznego.

            Oferta SPL skierowana jest do osób z wadami wymowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz innymi problemami z zakresu emisji głosu, komunikacji.

Służymy pomocą:

Rodzicom, którzy pragną zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka

Dzieciom – niemalże od urodzenia

Młodzieży szkolnej i studentom

Dorosłym

Wszystkim tym, którzy pragną podnieść swoje kompetencje językowe.

Zajęcia prowadzone są pod nadzorem doświadczonych logopedów (pracowników Ośrodka Logopedycznego).

Proponujemy bezpłatnie:

 • porady,
 • diagnozę,
 • zajęcia terapeutyczne raz w tygodniu.

Terapia odbywa się w Ośrodku Logopedycznym, który wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.